PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences10.5713/ajas.2012.1271020132681057-1064Molecular Characterization and Expression Analysis of S6K1 in Cashmere Goats (<italic>Capra hircus</italic>)Wu Manlin, Bao Wenlei, Hao Xiyan, Zheng Xu, Wang Yanfeng, Wang Zhiganghttp://www.ajas.info/upload/pdf/ajas-26-8-1057-1.pdf
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences10.5713/ajas.2013.13157201326111644-1650Molecular Characterization and Expression Analysis of Ribosomal Protein S6 Gene in the Cashmere Goat (<italic>Capra hircus</italic>)Bao Wenlei, Hao Xiyan, Zheng Xu, Liang Yan, Chen Yuhao, Wang Yanfeng, Wang Zhiganghttp://www.ajas.info/upload/pdf/ajas-26-11-1644-19.pdf
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences10.5713/ajas.2011.113982012256758-763Molecular Characterization and Tissue-specific Expression of a Novel FKBP38 Gene in the Cashmere Goat (Capra hircus)X. Zheng, X. Y. Hao, Y. H. Chen, X. Zhang, J. F. Yang, Z. G. Wang, D. J. Liuhttp://www.ajas.info/upload/pdf/25-98.pdf
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences10.5713/ajas.2011.112902012255606-612Molecular Characterization and Expression Pattern of Gene IGFBP-5 in the Cashmere Goat (Capra hircus)X. J. Wang, J. J. Shi, J. F. Yang, Y. Liang, Y. F. Wang, M. L. Wu, S. Y. Li, X. D. Guo, Z. G. Wang, D. J. Liuhttp://www.ajas.info/upload/pdf/25-77.pdf
Agricultural Sciences in China10.1016/s1671-2927(11)60138-720111091452-1458Molecular Characterization and Expression Pattern of Rheb Gene in Inner Mongolia Cashmere Goat (Capra hircus)Xu ZHENG, Jiao-fu YANG, Xiao-jing WANG, Yan LIANG, Man-lin WU, Jie-jun SHI, Tao ZHANG, Yin QIN, Shu-yu LI, Xi-yan HAO, Zhi-gang WANG, Dong-jun LIUhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1671292711601387?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1671292711601387?httpAccept=text/plain
DNA and Cell Biology10.1089/dna.2015.316120163511696-705Transcriptome-Wide Comparative Analysis of microRNA Profiles in the Telogen Skins of Liaoning Cashmere Goats (Capra hircus) and Fine-Wool Sheep (Ovis aries) by Solexa Deep SequencingJianping Li, HaiE Qu, Huaizhi Jiang, Zhihui Zhao, Qiaoling Zhanghttp://www.liebertpub.com/doi/full-xml/10.1089/dna.2015.3161, http://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/dna.2015.3161
Small Ruminant Research10.1016/j.smallrumres.2016.11.016201714741-47Expression profiling of hsp70 gene during different seasons in goats (Capra hircus) under sub-tropical humid climatic conditionsRichi Nagayach, U.D. Gupta, Alka Prakashhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0921448816303352?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0921448816303352?httpAccept=text/plain
Animal Cognition10.1007/s10071-003-0190-y20047161-67Oddity learning by African dwarf goats ( Capra hircus )Evgeny Roitberg, Hartmut Franzhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10071-003-0190-y.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s10071-003-0190-y/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10071-003-0190-y
Journal of Zoology10.1111/j.1469-7998.1988.tb02446.x19882163503-506Dental anomalies of feral goats (Capra hircus) on Aldabra AtollD. VUREN, B. E. COBLENTZhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1469-7998.1988.tb02446.x
Zeitschrift für Tierpsychologie10.1111/j.1439-0310.1972.tb00876.x2010305488-528Some Aspects of Social Behaviour in a Population of Feral Goats (Capra hircus L.)Chris C. Shankhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1439-0310.1972.tb00876.x