PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences10.5713/ajas.2013.136212014276898-906Comparison of Faecal Microbial Community of Lantang, Bama, Erhualian, Meishan, Xiaomeishan, Duroc, Landrace, and Yorkshire SowsLina Yang, Gaorui Bian, Yong Su, Weiyun Zhuhttp://ajas.info/upload/pdf/ajas-27-6-898-17.pdf, http://www.ajas.info/upload/pdf/ajas-27-6-898-17.pdf
Scientific Reports10.1038/srep32954201661MicroRNA in sperm from Duroc, Landrace and Yorkshire boarsVanmathy Kasimanickam, John Kastelichttp://www.nature.com/articles/srep32954.pdf, http://www.nature.com/articles/srep32954, http://www.nature.com/articles/srep32954.pdf
Genetics Selection Evolution10.1186/s12711-015-0120-x2015471Genome-wide association analyses for meat quality traits in Chinese Erhualian pigs and a Western Duroc × (Landrace × Yorkshire) commercial populationXianxian Liu, Xinwei Xiong, Jie Yang, Lisheng Zhou, Bin Yang, Huashui Ai, Huanban Ma, Xianhua Xie, Yixuan Huang, Shaoming Fang, Shijun Xiao, Jun Ren, Junwu Ma, Lusheng Huanghttp://link.springer.com/article/10.1186/s12711-015-0120-x/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12711-015-0120-x.pdf, http://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12711-015-0120-x
Animal Science Journal10.1111/asj.123942015871109-116Differences in calpain system, desmin degradation and water holding capacity between commercial Meishan and Duroc × Landrace × Yorkshire crossbred porkJuan Wang, Xiang-lin Yan, Rui Liu, Qing-quan Fu, Guang-hong Zhou, Wan-gang Zhanghttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fasj.12394
Theriogenology10.1016/s0093-691x(05)80249-31994411339Survival and coat colour modulation of endangered miniature lanyu pig embryos transferred into landrace and duroc sowsM.C. Wuhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0093691X05802493?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0093691X05802493?httpAccept=text/plain
Journal of Animal Science10.1093/jas/skz258.772201997Supplement_3388-388PSXI-6 Effects of different feeding strategies during gestation on the reproductive performance of crossbred Landrace-Yorkshire sowsYuanfei Zhou, Jian Penghttp://academic.oup.com/jas/article-pdf/97/Supplement_3/388/31256515/skz258.772.pdf, http://academic.oup.com/jas/article-pdf/97/Supplement_3/388/31256515/skz258.772.pdf
Animal Reproduction Science10.1016/s0378-4320(01)00129-42001673-4267-280Repeat breeding and subsequent reproductive performance in Swedish Landrace and Swedish Yorkshire sowsP. Tummaruk, N. Lundeheim, S. Einarsson, A.-M. Dalinhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0378432001001294?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0378432001001294?httpAccept=text/plain
Livestock Science10.1016/j.livsci.2017.12.00120182111-7Comparative nutrient digestibility in different ingredients fed to Duroc × Landrace × Yorkshire and Duroc × Berkshire × Jiaxing growing barrowsJ.B. Zhao, G. Zhang, L. Liu, Y.Q. Chen, A.M. Jin, G.L. Liu, K.Z. Li, D.F. Li, S. Zhanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1871141317303669?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1871141317303669?httpAccept=text/plain
Journal of Animal Science and Technology10.5187/jast.2019.61.2.1092019612109-109Earratum to: Comparison of physicochemical traits of dry-cured ham from purebred Berkshire and crossbred Landrace × Yorkshire × Duroc (LYD) pigsDong-Gyun Yim, Jong-Hyun Jung, Md. Mahabbat Ali, Ki-Chang Namhttp://www.ejast.org/download/download_pdf?doi=10.5187/jast.2019.61.2.109, http://www.ejast.org/download/download_pdf?doi=10.5187/jast.2019.61.2.109
Scientific Reports10.1038/s41598-017-09969-6201771Genome-wide genetic structure and differentially selected regions among Landrace, Erhualian, and Meishan pigs using specific-locus amplified fragment sequencingZhen Li, Shengjuan Wei, Hejun Li, Keliang Wu, Zhaowei Cai, Dongfeng Li, Wei Wei, Qifa Li, Jie Chen, Honglin Liu, Lifan Zhanghttp://www.nature.com/articles/s41598-017-09969-6.pdf, http://www.nature.com/articles/s41598-017-09969-6, http://www.nature.com/articles/s41598-017-09969-6.pdf