PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences10.5713/ajas.2011.112902012255606-612Molecular Characterization and Expression Pattern of Gene IGFBP-5 in the Cashmere Goat (Capra hircus)X. J. Wang, J. J. Shi, J. F. Yang, Y. Liang, Y. F. Wang, M. L. Wu, S. Y. Li, X. D. Guo, Z. G. Wang, D. J. Liuhttp://www.ajas.info/upload/pdf/25-77.pdf
Agricultural Sciences in China10.1016/s1671-2927(11)60138-720111091452-1458Molecular Characterization and Expression Pattern of Rheb Gene in Inner Mongolia Cashmere Goat (Capra hircus)Xu ZHENG, Jiao-fu YANG, Xiao-jing WANG, Yan LIANG, Man-lin WU, Jie-jun SHI, Tao ZHANG, Yin QIN, Shu-yu LI, Xi-yan HAO, Zhi-gang WANG, Dong-jun LIUhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1671292711601387?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1671292711601387?httpAccept=text/plain
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences10.5713/ajas.2013.13157201326111644-1650Molecular Characterization and Expression Analysis of Ribosomal Protein S6 Gene in the Cashmere Goat (<italic>Capra hircus</italic>)Bao Wenlei, Hao Xiyan, Zheng Xu, Liang Yan, Chen Yuhao, Wang Yanfeng, Wang Zhiganghttp://www.ajas.info/upload/pdf/ajas-26-11-1644-19.pdf
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences10.5713/ajas.2011.113982012256758-763Molecular Characterization and Tissue-specific Expression of a Novel FKBP38 Gene in the Cashmere Goat (Capra hircus)X. Zheng, X. Y. Hao, Y. H. Chen, X. Zhang, J. F. Yang, Z. G. Wang, D. J. Liuhttp://www.ajas.info/upload/pdf/25-98.pdf
Canadian Journal of Animal Science10.4141/cjas081302009894457-462Characterization of BMP2 gene expression in embryonic and adult Inner Mongolia Cashmere goat (Capra hircus) hair folliclesR Su, W -G Zhang, R Sharma, Z -L Chang, J Yin, J -Q Lihttp://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.4141/CJAS08130
Gene10.1016/s0378-1119(97)00316-819971981-2211-215Cloning and expression of the red visual pigment gene of goat (Capra hircus)F.Bernhard Radlwimmer, Shozo Yokoyamahttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0378111997003168?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0378111997003168?httpAccept=text/plain
PLoS ONE10.1371/journal.pone.0062704201384e62704Exploring Differentially Expressed Genes by RNA-Seq in Cashmere Goat (Capra hircus) Skin during Hair Follicle Development and CyclingRongqing Geng, Chao Yuan, Yulin Chenhttp://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0062704
Comparative Osteology10.1016/b978-0-12-388437-4.00013-22012253-271Goat ( Capra hircus )Bradley Adams, Pam Crabtreehttps://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780123884374000132?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780123884374000132?httpAccept=text/plain
Encyclopedia of Genetics, Genomics, Proteomics and Informatics10.1007/978-1-4020-6754-9_70412008814-814Goat (Capra hircus)http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-1-4020-6754-9_7041
Gene10.1016/j.gene.2011.06.0132011485263-68Molecular structure, expression analysis and functional characterization of APRIL (TNFSF 13) in goat (Capra hircus)Cai-Hong Luo, Hong-Xin Ai, Xu-Ming Zhou, Cui Min, Zhen-Ning Liang, Jia-Xin Zhang, Ren Song, Mei-Yan Liu, Shuang-Quan Zhanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S037811191100271X?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S037811191100271X?httpAccept=text/plain