Effects of Saturated Long-chain Fatty Acid on mRNA Expression of Genes Associated with Milk Fat and Protein Biosynthesis in Bovine Mammary Epithelial Cells
Lizhi Qi, Sumei Yan, Ran Sheng, Yanli Zhao, Xiaoyu Guo
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(3):414-421.   Published online 2014 Mar 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2013.13499
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Palmitic acid increases the abundance of mRNA of genes involved in de novo synthesis of fat in mammary explants from lactating ewes
P.C. Carraro, E.D. Da Silva, D.E. Oliveira
Small Ruminant Research.2019; 174: 99.     CrossRef
The mTORC1/4EBP1/PPARγ Axis Mediates Insulin-Induced Lipogenesis by Regulating Lipogenic Gene Expression in Bovine Mammary Epithelial Cells
Zhixin Guo, Xiaoou Cheng, Xue Feng, Keyu Zhao, Meng Zhang, Ruiyuan Yao, Yuhao Chen, Yanfeng Wang, Huifang Hao, Zhigang Wang
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2019; 67(21): 6007.     CrossRef
Variation and Interdependencies of Human Milk Macronutrients, Fatty Acids, Adiponectin, Insulin, and IGF-II in the European PreventCD Cohort
Grunewald, Hellmuth, Kirchberg, Mearin, Auricchio, Castillejo, Korponay-Szabo, Polanco, Roca, Vriezinga, Werkstetter, Koletzko, Demmelmair
Nutrients.2019; 11(9): 2034.     CrossRef
VA inhibits LPS-induced oxidative stress via modulating Nrf2/NF-κB-signalling pathways in bovine mammary epithelial cells
Huiyu Shi, Xiaoyu Guo, Sumei Yan, Yongmei Guo, Binlin Shi, Yanli Zhao
Italian Journal of Animal Science.2019; 18(1): 1099.     CrossRef
Dose- and type-dependent effects of long-chain fatty acids on adipogenesis and lipogenesis of bovine adipocytes
Chen Yanting, Q.Y. Yang, G.L. Ma, M. Du, J.H. Harrison, E. Block
Journal of Dairy Science.2018; 101(2): 1601.     CrossRef
Vitamin A pretreatment protects NO-induced bovine mammary epithelial cells from oxidative stress by modulating Nrf2 and NF-κB signaling pathways
H Y Shi, S M Yan, Y M Guo, B Q Zhang, X Y Guo, B L Shi
Journal of Animal Science.2018; 96(4): 1305.     CrossRef
Transcriptional regulation of milk lipid synthesis by exogenous C16:0 and C18 fatty acids in bovine mammary epithelial cells
Ni Dan, Hang Zhang, Changjin Ao, Khas-Erdene, J. Plaizier
Canadian Journal of Animal Science.2018; 98(2): 260.     CrossRef
Metabolic transition of milk triacylglycerol synthesis in response to varying levels of palmitate in porcine mammary epithelial cells
Yantao Lv, Shihai Zhang, Wutai Guan, Fang Chen, Yinzhi Zhang, Jun Chen, Yang Liu
Genes & Nutrition.2018;[Epub]     CrossRef
Effect of Chinese herbal medicine treatment on plasma lipid profile and hepatic lipid metabolism in Hetian broiler
Z. Xie, J. Zhang, S. Ma, X. Huang, Y. Huang
Poultry Science.2017; 96(6): 1918.     CrossRef
Proteomic analysis to unravel the effect of heat stress on gene expression and milk synthesis in bovine mammary epithelial cells
Lian Li, Yiru Wang, Chengmin Li, Genlin Wang
Animal Science Journal.2017; 88(12): 2090.     CrossRef
Barrier protection via Toll-like receptor 2 signaling in porcine intestinal epithelial cells damaged by deoxynivalnol
Min Jeong Gu, Sun Kwang Song, In Kyu Lee, Seongyeol Ko, Seung Eun Han, Suhan Bae, Sang Yun Ji, Byung-Chul Park, Ki-Duk Song, Hak-Kyo Lee, Seung Hyun Han, Cheol-Heui Yun
Veterinary Research.2016;[Epub]     CrossRef
Regulation of peroxisome proliferator-activated receptor gamma on milk fat synthesis in dairy cow mammary epithelial cells
Lili Liu, Ye Lin, Lixin Liu, Lina Wang, Yanjie Bian, Xuejun Gao, Qingzhang Li
In Vitro Cellular & Developmental Biology - Animal.2016; 52(10): 1044.     CrossRef
Rapamycin Inhibits Expression of Elongation of Very-long-chain Fatty Acids 1 and Synthesis of Docosahexaenoic Acid in Bovine Mammary Epithelial Cells
Zhixin Guo, Yanfeng Wang, Xue Feng, Chaogetu Bao, Qiburi He, Lili Bao, Huifang Hao, Zhigang Wang
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2016; 29(11): 1646.     CrossRef
Chemerin is a novel regulator of lactogenesis in bovine mammary epithelial cells
Yutaka Suzuki, Satoshi Haga, Daiki Katoh, Kyoung-ha So, Ki-choon Choi, U-suk Jung, Hong-gu Lee, Kazuo Katoh, Sang-gun Roh
Biochemical and Biophysical Research Communications.2015; 466(3): 283.     CrossRef