Estimation of the Optimal Ratio of Standardized Ileal Digestible Threonine to Lysine for Finishing Barrows Fed Low Crude Protein Diets
Chunyuan Xie, Shihai Zhang, Guijie Zhang, Fengrui Zhang, Licui Chu, Shiyan Qiao
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(8):1172-1180.   Published online 2013 Aug 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2013.13045
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effect of antibiotic-free, low-protein diets with specific amino acid compositions on growth and intestinal flora in weaned pigs
Junyan Zhou, Yuming Wang, Xiangzhou Zeng, Tao Zhang, Peili Li, Bingqian Yao, Lu Wang, Shiyan Qiao, Xiangfang Zeng
Food & Function.2020; 11(1): 493.     CrossRef
Evaluation of standardized ileal digestible lysine requirement for 8–20 kg pigs fed low crude protein diets
Hua Zhou, Daiwen Chen, Xiangbing Mao, Jun He, Jie Yu, Ping Zheng, Junqiu Luo, Jun Gao, John Khun Htoo, Bing Yu
Animal Science Journal.2019; 90(2): 237.     CrossRef
Effects of deficiency and surplus dietary threonine on reproductive performance of primiparous pregnant gilts
M. Shi, T. Liu, T. Li, H. Wang, T. Yuan, D. Li, J. Wang
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2018; 102(2): e964.     CrossRef
Advances in low-protein diets for swine
Yuming Wang, Junyan Zhou, Gang Wang, Shuang Cai, Xiangfang Zeng, Shiyan Qiao
Journal of Animal Science and Biotechnology.2018;[Epub]     CrossRef