Analysis of Geographic and Pairwise Distances among Chinese Cashmere Goat Populations
Jian-Bin Liu, Fan Wang, Xia Lang, Xi Zha, Xiao-Ping Sun, Yao-Jing Yue, Rui-Lin Feng, Bo-Hui Yang, Jian Guo
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(3):323-333.   Published online 2013 Mar 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2012.12500
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Insights into the genetic diversity of indigenous goats and their conservation priorities
Gang Liu, Qianjun Zhao, Jian Lu, Feizhou Sun, Xu Han, Junjin Zhao, Haiyong Feng, Kejun Wang, Chousheng Liu
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2019; 32(10): 1501.     CrossRef
Genetic diversity of the Chinese goat in the littoral zone of the Yangtze River as assessed by microsatellite and mtDNA
Guang-Xin E, Yong-Ju Zhao, Li-Peng Chen, Yue-Hui Ma, Ming-Xing Chu, Xiang-Long Li, Qiong-Hua Hong, Lan-Hui Li, Ji-Jun Guo, Lan Zhu, Yan-Guo Han, Hui-Jiang Gao, Jia-Hua Zhang, Huai-Zhi Jiang, Cao-De Jiang, Gao-Fu Wang, Hang-Xing Ren, Mei-Lan Jin, Yuan-Zhi
Ecology and Evolution.2018; 8(10): 5111.     CrossRef
Sex-specific effects of outbreeding on offspring quality in pike (Esox lucius )
Johanna Sunde, Petter Tibblin, Per Larsson, Anders Forsman
Ecology and Evolution.2018; 8(21): 10448.     CrossRef