Effects of Chitosan on Body Weight Gain, Growth Hormone and Intestinal Morphology in Weaned Pigs
Yuanqing Xu, Binlin Shi, Sumei Yan, Tiyu Li, Yiwei Guo, Junliang Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(10):1484-1489.   Published online 2013 Oct 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2013.13085
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Tenebrio molitor and Zophobas morio full-fat meals as functional feed additives affect broiler chickens' growth performance and immune system traits
A. Benzertiha, B. Kierończyk, P. Kołodziejski, E. Pruszyńska–Oszmałek, M. Rawski, D. Józefiak, A. Józefiak
Poultry Science.2020; 99(1): 196.     CrossRef
Effects of dietary supplementation of chitosan on immune function in growing Huoyan geese
Zhiguo Miao, Weixin Zhao, Liping Guo, Shan Wang, Jinzhou Zhang
Poultry Science.2020; 99(1): 95.     CrossRef
Gut health and serum growth hormone levels of broiler chickens fed dietary chitin and chitosan from cricket and shrimp
E.B. Ibitoye, I.H. Lokman, M.N.M. Hezmee, Y.M. Goh, A.B.Z. Zuki, A.A. Jimoh, A. Danmaigoro, N Pilau Nicholas
Poultry Science.2019; 98(2): 745.     CrossRef
Effects of chito-oligosaccharide on piglet jejunal explants: an histological approach
J. R. Gerez, L. Y. Buck, V. H. B. Marutani, C. M. Calliari, L. S. Cunha, A. P. F. R. Loureiro Bracarense
animal.2019; 13(2): 256.     CrossRef
Biological Effects and Applications of Chitosan and Chito-Oligosaccharides
Guiping Guan, Md. Abul Kalam Azad, Yuanshan Lin, Sung Woo Kim, Yun Tian, Gang Liu, Hongbing Wang
Frontiers in Physiology.2019;[Epub]     CrossRef
Impact of dietary chitosan oligosaccharide and its effects on coccidia challenge in broiler chickens
S. O. Osho, O. Adeola
British Poultry Science.2019; 60(6): 766.     CrossRef
Tenebrio molitor and Zophobas morio Full-Fat Meals in Broiler Chicken Diets: Effects on Nutrients Digestibility, Digestive Enzyme Activities, and Cecal Microbiome
Abdelbasset Benzertiha, Bartosz Kierończyk, Mateusz Rawski, Agata Józefiak, Krzysztof Kozłowski, Jan Jankowski, Damian Józefiak
Animals.2019; 9(12): 1128.     CrossRef
Efficacy of dietary chitosan on growth performance, haematological parameters and gut function in broilers
Chackrit Nuengjamnong, Kris Angkanaporn
Italian Journal of Animal Science.2018; 17(2): 428.     CrossRef
Effects of chitosan as growth promoter on diarrhea, nutrient apparent digestibility, fecal microbiota and immune response in weaned piglets
Yuanqing Xu, Zheqi Wang, Yali Wang, Sumei Yan, Binlin Shi
Journal of Applied Animal Research.2018; 46(1): 1437.     CrossRef
Chitosan dosage regimen to trap fecal oil excretion after peroral lipase inhibitor administration in mice
Yura Jang, Young Tae Je, Cheol-Won Yun, Hesson Chung
International Journal of Biological Macromolecules.2017; 94: 484.     CrossRef
Effects of dietary levels of chito-oligosaccharide on ileal digestibility of nutrients, small intestinal morphology and crypt cell proliferation in weaned pigs
Sureerat Suthongsa, Rath Pichyangkura, Sarinee Kalandakanond-Thongsong, Boonrit Thongsong
Livestock Science.2017; 198: 37.     CrossRef
Transcriptome analysis of the effects of chitosan on the hyperlipidemia and oxidative stress in high-fat diet fed mice
Bin Wang, Sicong Zhang, Xiaoya Wang, Shuo Yang, Qixing Jiang, Yanshun Xu, Wenshui Xia
International Journal of Biological Macromolecules.2017; 102: 104.     CrossRef
Effects of alginate oligosaccharide on the growth performance, antioxidant capacity and intestinal digestion-absorption function in weaned pigs
Jin Wan, Jiao Zhang, Daiwen Chen, Bing Yu, Jun He
Animal Feed Science and Technology.2017; 234: 118.     CrossRef
Effect of Supplementation With Chitosan on Weight, Cardiometabolic, and Other Risk Indices in Wistar Rats Fed Normal and High-Fat/High-Cholesterol DietsAd Libitum
Suhad M Bahijri, Lubna Alsheikh, Ghada Ajabnoor, Anwar Borai
Nutrition and Metabolic Insights.2017; 10: 117863881771066.     CrossRef
Growth performance and immune responses of gibel carp, Carassius auratus gibelio, fed with graded level of rare earth-chitosan chelate
Qun-lan Zhou, Jun Xie, Xian-ping Ge, H. Michael Habte-Tsion, Bo Liu, Mingchun Ren
Aquaculture International.2016; 24(2): 453.     CrossRef
Chitosan lowers body weight through intestinal microbiota and reduces IL-17 expression via mTOR signalling
Dingfu Xiao, Wenkai Ren, Peng Bin, Shuai Chen, Jie Yin, Wei Gao, Gang Liu, Zi Nan, Xionggui Hu, Jianhua He
Journal of Functional Foods.2016; 22: 166.     CrossRef
Dose response of chitosan on nutrient digestibility, blood metabolites and lactation performance in holstein dairy cows
R.D. Mingoti, J.E. Freitas, J.R. Gandra, R. Gardinal, G.D. Calomeni, R.V. Barletta, T.H.A. Vendramini, P.G. Paiva, F.P. Rennó
Livestock Science.2016; 187: 35.     CrossRef
The Expression of Zinc Transporters Changed in the Intestine of Weaned Pigs Exposed to Zinc Chitosan Chelate
Mengyuan Lv, Xiongfeng Fu, Luansha Hu, Xiaojing Yue, Xinyan Han
Biological Trace Element Research.2016; 174(2): 328.     CrossRef
Chitosan and its oligosaccharide derivatives (chito-oligosaccharides) as feed supplements in poultry and swine nutrition
S. Swiatkiewicz, M. Swiatkiewicz, A. Arczewska-Wlosek, D. Jozefiak
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2015; 99(1): 1.     CrossRef