Expression of lipid metabolism genes provides new insights into intramuscular fat deposition in Laiwu pigs
Hui Wang, Jin Wang, Dan-dan Yang, Zong-li Liu, Yong-qing Zeng, Wei Chen
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(3):390-397.   Published online 2019 Jul 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0225
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Stearoyl-CoA Desaturase Is Essential for Porcine Adipocyte Differentiation
Lulu Liu, Yu Wang, Xiaojuan Liang, Xiao Wu, Jiali Liu, Shulin Yang, Cong Tao, Jin Zhang, Jianhui Tian, Jianguo Zhao, Yanfang Wang
International Journal of Molecular Sciences.2020; 21(7): 2446.     CrossRef
Identification of Crucial Genetic Factors, Such as PPARĪ³, that Regulate the Pathogenesis of Fatty Liver Disease in Dairy Cows Is Imperative for the Sustainable Development of Dairy Industry
Kerong Shi, Ranran Li, Zhongjin Xu, Qin Zhang
Animals.2020; 10(4): 639.     CrossRef