Dynamics of fungal community during silage fermentation of elephant grass (Pennisetum purpureum) produced in northern Vietnam
Viet Ha Vu, Xiyang Li, Mengyuan Wang, Rongmei Liu, Guojian Zhang, Wei Liu, Baixue Xia, Qun Sun
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(7):996-1006.   Published online 2019 Feb 7     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0708
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The correlations and spatial characteristics of microbiome and silage quality by reusing of citrus waste in a family-scale bunker silo
Yue-Ming Zhou, You-Peng Chen, Jin-Song Guo, Yu Shen, Ji-Xiang Yang
Journal of Cleaner Production.2019; 226: 407.     CrossRef
Analysis of the correlation between bacteria and fungi in sugarcane tops silage prior to and after aerobic exposure
Lu Zhang, Xiaokang Zhou, Qichao Gu, Mingzhen Liang, Shenglong Mu, Bo Zhou, Feng Huang, Bo Lin, Caixia Zou
Bioresource Technology.2019; 291: 121835.     CrossRef