Assessment of mulberry leaf as a potential feed supplement for animal feeding in P.R. China
Ming Cai, Lan Mu, Zong-li Wang, Jian-yong Liu, Tian-liang Liu, Metha Wanapat, Bi-zhi Huang
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(8):1145-1152.   Published online 2019 Jan 4     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0671
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Characterization, Phylogenetic Analyses, and Pathogenicity of Colletotrichum Species on Morus alba in Sichuan Province, China
Longhai Xue, Lei Zhang, Xiao Xiang Yang, Xiaoqin Huang, Wenxian Wu, Xiquan Zhou, James F. White, Yong Liu, Chunjie Li
Plant Disease.2019; 103(10): 2624.     CrossRef