Expression profiles of microRNAs in skeletal muscle of sheep by deep sequencing
Zhijin Liu, Cunyuan Li, Xiaoyue Li, Yang Yao, Wei Ni, Xiangyu Zhang, Yang Cao, Wureli Hazi, Dawei Wang, Renzhe Quan, Shuting Yu, Yuyu Wu, Songmin Niu, Yulong Cui, Yaseen Khan, Shengwei Hu
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(6):757-766.   Published online 2018 Nov 27     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0473
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Identification of Quantitative Characteristic and Association Between ACTA-1 Gene and Body Weight in Local Chicken
A S Andini, Ismoyowati, D Purwantini
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.2019; 372: 012027.     CrossRef