Genome wide association study on feed conversion ratio using imputed sequence data in chickens
Jiaying Wang, Xiaolong Yuan, Shaopan Ye, Shuwen Huang, Yingting He, Hao Zhang, Jiaqi Li, Xiquan Zhang, Zhe Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(4):494-500.   Published online 2018 Oct 26     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.18.0319
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A genome-wide association study of reproduction traits in four pig populations with different genetic backgrounds
Yao Jiang, Shaoqing Tang, Wei Xiao, Peng Yun, Xiangdong Ding
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2020; 33(9): 1400.     CrossRef