Novel splice isoforms of pig myoneurin and their diverse mRNA expression patterns
Xiaohong Guo, Meng Li, Pengfei Gao, Guoqing Cao, Zhimin Cheng, Wanfeng Zhang, Jianfeng Liu, Xiaojun Liu, Bugao Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(10):1581-1590.   Published online 2018 Apr 25     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0911
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Global Analysis of Alternative Splicing Difference in Peripheral Immune Organs between Tongcheng Pigs and Large White Pigs Artificially Infected with PRRSV In Vivo
Yu Zhang, Liyao Xue, Hang Xu, Wan Liang, Qingqing Wu, Qingde Zhang, Xiang Zhou, Bang Liu
BioMed Research International.2020; 2020: 1.     CrossRef
Differentially and Co-expressed Genes in Embryo, Germ-Line and Somatic Tissues of Tribolium castaneum
Sher Afzal Khan, Heather Eggleston, Kevin M. Myles, Zach N. Adelman
G3: Genes|Genomes|Genetics.2019; 9(7): 2363.     CrossRef
Novel alternatively spliced isoforms of pig ZNF280D and their diverse mRNA expression patterns
Xiaohong Guo, Yulong Guo, Pengfei Gao, Meng Li, Yushu Jin, Min Liu, Wenqian Shi, Junwen Han, Bugao Li, Guoqing Cao
Biologia.2019; 74(12): 1699.     CrossRef