Effect of Lactobacillus salivarius on growth performance, diarrhea incidence, fecal bacterial population and intestinal morphology of suckling pigs challenged with F4+ enterotoxigenic Escherichia coli
Harutai Sayan, Pornchalit Assavacheep, Kris Angkanaporn, Anongnart Assavacheep
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(8):1308-1314.   Published online 2018 Jun 21     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0746
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Lactobacillus reuteri Promotes Intestinal Development and Regulates Mucosal Immune Function in Newborn Piglets
Minjuan Wang, Haiqin Wu, Linhao Lu, Lan Jiang, Qinghua Yu
Frontiers in Veterinary Science.2020;[Epub]     CrossRef
Characterization of Lactic Acid Bacteria Isolated From the Gastrointestinal Tract of a Wild Boar as Potential Probiotics
Miao Li, Yi Wang, Hongyu Cui, Yongfeng Li, Yuan Sun, Hua-Ji Qiu
Frontiers in Veterinary Science.2020;[Epub]     CrossRef
Effect of dietary supplementation with hyperimmunized hen egg yolk powder on diarrhoea incidence and intestinal health of weaned pigs
Shuaijuan Han, Haitao Yu, Fengfan Yang, Shiyan Qiao, Pingli He
Food and Agricultural Immunology.2019; 30(1): 333.     CrossRef
Effect of pyrroloquinoline quinone disodium in female rats during gestating and lactating on reproductive performance and the intestinal barrier functions in the progeny
Boru Zhang, Wei Yang, Hongyun Zhang, Shiqi He, Qingwei Meng, Zhihui Chen, Anshan Shan
British Journal of Nutrition.2019; 121(7): 818.     CrossRef
Effect of Baicalin-Aluminum Complexes on Fecal Microbiome in Piglets
Shulin Fu, Feng Zhuang, Ling Guo, Yinsheng Qiu, Jianglin Xiong, Chun Ye, Yu Liu, Zhongyuan Wu, Yongqing Hou, Chien-An Andy Hu
International Journal of Molecular Sciences.2019; 20(10): 2390.     CrossRef
Enterococcus faecium NCIMB 10415 administration improves the intestinal health and immunity in neonatal piglets infected by enterotoxigenic Escherichia coli K88
Xie Peng, Ru Wang, Liang Hu, Qiang Zhou, Yang Liu, Min Yang, Zhengfeng Fang, Yan Lin, Shengyu Xu, Bin Feng, Jian Li, Xuemei Jiang, Yong Zhuo, Hua Li, De Wu, Lianqiang Che
Journal of Animal Science and Biotechnology.2019;[Epub]     CrossRef
Effect of fermented blood cells on growth performance and intestinal characteristics of weaned piglets
Boru Zhang, Wei Yang, Hongyun Zhang, Qingwei Meng, Chongpeng Bi, Anshan Shan
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2019; 103(6): 1875.     CrossRef