Expression profiles of circular RNAs in sheep skeletal muscle
Yang Cao, Shuang You, Yang Yao, Zhi-Jin Liu, Wureli Hazi, Cun-Yuan Li, Xiang-Yu Zhang, Xiao-Xu Hou, Jun-Chang Wei, Xiao-Yue Li, Da-Wei Wang, Chuang-Fu Chen, Yun-Feng Zhang, Wei Ni, Sheng-Wei Hu
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(10):1550-1557.   Published online 2018 Apr 11     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0563
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Circ-HIPK3 plays an active role in regulating myoblast differentiation
Rui Yao, Yang Yao, Cunyuan Li, Xiaoyue Li, Wei Ni, Renzhe Quan, Li Liu, Huixiang Li, Yueren Xu, Mengdan Zhang, Yaseen Ullah, Shengwei Hu
International Journal of Biological Macromolecules.2020; 155: 1432.     CrossRef
Transcriptomic Analysis Reveals the Involvement of lncRNA–miRNA–mRNA Networks in Hair Follicle Induction in Aohan Fine Wool Sheep Skin
Ranran Zhao, Jing Li, Nan Liu, Hegang Li, Lirong Liu, Feng Yang, Lanlan Li, Yuan Wang, Jianning He
Frontiers in Genetics.2020;[Epub]     CrossRef
Remote ischemic conditioning as a cytoprotective strategy in vasculopathies during hyperhomocysteinemia: An emerging research perspective
Avisek Majumder, Mahavir Singh, Akash K. George, Rubens Petit Homme, Anwesha Laha, Suresh C. Tyagi
Journal of Cellular Biochemistry.2019; 120(1): 77.     CrossRef
Circular RNA circ-FoxO3 Inhibits Myoblast Cells Differentiation
Xiaoyue Li, Cunyuan Li, Zhijin Liu, Wei Ni, Rui Yao, Yueren Xu, Renzhe Quan, Mengdan Zhang, Huixiang Li, Li Liu, Shengwei Hu
Cells.2019; 8(6): 616.     CrossRef
Large-scale quantitative genomics analyzes the circRNA expression profile and identifies the key circRNA in regulating cell proliferation during the proliferation phase of rat LR
Xueqiang Guo, Wei Jin, Cuifang Chang, Yi Ding, Yahao Wang, Lifei Li, Yanhui Chen, Jingbo Zhang, Cunshuan Xu, Guangwen Chen, Jianlin Guo
Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology.2019; 47(1): 2957.     CrossRef
Comparative Transcriptomics Identify Key Hypothalamic Circular RNAs that Participate in Sheep (Ovis aries) Reproduction
Zhuangbiao Zhang, Jishun Tang, Xiaoyun He, Mingxia Zhu, Shangquan Gan, Xiaofei Guo, Xiaosheng Zhang, Jinlong Zhang, Wenping Hu, Mingxing Chu
Animals.2019; 9(8): 557.     CrossRef
Differential Expression of Circular RNAs in Polytocous and Monotocous Uterus during the Reproductive Cycle of Sheep
Yongfu La, Jishun Tang, Ran Di, Xiangyu Wang, Qiuyue Liu, Liping Zhang, Xiaosheng Zhang, Jinlong Zhang, Wenping Hu, Mingxing Chu
Animals.2019; 9(10): 797.     CrossRef
Circular RNAs in Muscle Function and Disease
Simona Greco, Beatrice Cardinali, Germana Falcone, Fabio Martelli
International Journal of Molecular Sciences.2018; 19(11): 3454.     CrossRef