Expression profiles of circular RNAs in sheep skeletal muscle
Yang Cao, Shuang You, Yang Yao, Zhi-Jin Liu, Wureli Hazi, Cun-Yuan Li, Xiang-Yu Zhang, Xiao-Xu Hou, Jun-Chang Wei, Xiao-Yue Li, Da-Wei Wang, Chuang-Fu Chen, Yun-Feng Zhang, Wei Ni, Sheng-Wei Hu
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(10):1550-1557.   Published online 2018 Apr 11     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0563
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Remote ischemic conditioning as a cytoprotective strategy in vasculopathies during hyperhomocysteinemia: An emerging research perspective
Avisek Majumder, Mahavir Singh, Akash K. George, Rubens Petit Homme, Anwesha Laha, Suresh C. Tyagi
Journal of Cellular Biochemistry.2019; 120(1): 77.     CrossRef
Circular RNAs in Muscle Function and Disease
Simona Greco, Beatrice Cardinali, Germana Falcone, Fabio Martelli
International Journal of Molecular Sciences.2018; 19(11): 3454.     CrossRef