Effects of dietary fiber levels on cecal microbiota composition in geese
Yanpin Li, Haiming Yang, Lei Xu, Zhiyue Wang, Yue Zhao, Xiaoshuai Chen
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(8):1285-1290.   Published online 2018 Jan 26     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0915
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Fermented feed regulates growth performance and the cecal microbiota community in geese
Junshu Yan, Bo Zhou, Yumeng Xi, Hailin Huan, Mingyang Li, Jianning Yu, Huanxi Zhu, Zichun Dai, Shijia Ying, Weiren Zhou, Zhendan Shi
Poultry Science.2019; 98(10): 4673.     CrossRef