Reversibility and safety of KISS1 metastasis suppressor gene vaccine in immunocastration of ram lambs
Yan-Guo Han, Gui-Qiong Liu, Xun-Ping Jiang, Xing-Long Xiang, Yong-Fu Huang, Bin Nie, Jia-Yu Zhao, Ijaz Nabeel, Birhanu Tesema
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(6):835-841.   Published online 2017 Dec 19     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0629
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Immunization with oral KISS1 DNA vaccine inhibits testicular Leydig cell proliferation mainly via the hypothalamic–pituitary–testicular axis and apoptosis-related genes in goats
Yanguo Han, Weijiang Si, Yuqing Han, Risu Na, Yan Zeng, Guangxin E, Liguo Yang, Jiayuan Wu, Yongju Zhao, Yongfu Huang
Animal Biotechnology.2019; : 1.     CrossRef