L-lysine and L-arginine inhibit the oxidation of lipids and proteins of emulsion sausage by chelating iron ion and scavenging radical
Peng Xu, Yadong Zheng, Xiaoxu Zhu, Shiyi Li, Cunliu Zhou
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(6):905-913.   Published online 2017 Dec 19     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0617
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Modification of heat-induced whey protein gels by basic amino acids
Yaosong Wang, Jing Zhao, Weiwei Zhang, Changqi Liu, Paula Jauregi, Meigui Huang
Food Hydrocolloids.2020; 100: 105397.     CrossRef
l–Arginine and l–Lysine improve the physical stability of soybean oil–myosin emulsions by changing penetration and unfolding behaviors of interfacial myosin
Linxian Li, Li Chen, Cheng Ning, Pengqi Bao, Hongmei Fang, Cunliu Zhou
Food Hydrocolloids.2020; 98: 105265.     CrossRef
l-Lysine/l-arginine/l-cysteine synergistically improves the color of cured sausage with NaNO2 by hindering myoglobin oxidation and promoting nitrosylmyoglobin formation
Cheng Ning, Linxian Li, Hongmei Fang, Fei Ma, Yuxiang Tang, Cunliu Zhou
Food Chemistry.2019; 284: 219.     CrossRef
Protein degradation, color and textural properties of low sodium dry cured beef
Shixin Liu, Yawei Zhang, Guanghong Zhou, Yingjie Bao, Xiaopu Ren, Yuxia Zhu, Zengqi Peng
International Journal of Food Properties.2019; 22(1): 487.     CrossRef
Effect of NaCl substitutes on lipid and protein oxidation and flavor development of Harbin dry sausage
Rongxin Wen, Yingying Hu, Lang Zhang, Yan Wang, Qian Chen, Baohua Kong
Meat Science.2019; 156: 33.     CrossRef
L-Lysine protects against sepsis-induced chronic lung injury in male albino rats
Chunyun Zhang, Yaojun He, Yifeng Shen
Biomedicine & Pharmacotherapy.2019; 117: 109043.     CrossRef
Cellular Metabolomics Reveal the Mechanism Underlying the Anti-Atherosclerotic Effects of Aspirin Eugenol Ester on Vascular Endothelial Dysfunction
Mei-Zhou Huang, Xiao-Rong Lu, Ya-Jun Yang, Xi-Wang Liu, Zhe Qin, Jian-Yong Li
International Journal of Molecular Sciences.2019; 20(13): 3165.     CrossRef
Lipolytic degradation, water and flavor properties of low sodium dry cured beef
Shixin Liu, Yawei Zhang, Guanghong Zhou, Xiaopu Ren, Yingjie Bao, Yuxia Zhu, Xiaofang Zeng, Zengqi Peng
International Journal of Food Properties.2019; 22(1): 1322.     CrossRef
L–lysine ameliorates sepsis-induced acute lung injury in a lipopolysaccharide-induced mouse model
Yang Zhang, Wu Yu, Dong Han, Jing Meng, Hongjun Wang, Guangke Cao
Biomedicine & Pharmacotherapy.2019; 118: 109307.     CrossRef
A Dual Perspective of the Action of Lysine on Soybean Oil Oxidation Process Obtained by Combining 1H NMR and LC–MS: Antioxidant Effect and Generation of Lysine–Aldehyde Adducts
Ana S. Martin-Rubio, Patricia Sopelana, Fumie Nakashima, Takahiro Shibata, Koji Uchida, María D. Guillén
Antioxidants.2019; 8(9): 326.     CrossRef