Circular RNA expression profiles in the porcine liver of two distinct phenotype pig breeds
Minjie Huang, Yifei Shen, Haiguang Mao, Lixing Chen, Jiucheng Chen, Xiaoling Guo, Ningying Xu
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(6):812-819.   Published online 2017 Dec 19     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0651
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Systematic identification of circular RNAs and corresponding regulatory networks unveil their potential roles in the midguts of eastern honeybee workers
Dafu Chen, Huazhi Chen, Yu Du, Zhiwei Zhu, Jie Wang, Sihai Geng, Cuiling Xiong, Yanzhen Zheng, Chunsheng Hou, Qingyun Diao, Rui Guo
Applied Microbiology and Biotechnology.2020; 104(1): 257.     CrossRef
Identification and characterization of circular RNA in lactating mammary glands from two breeds of sheep with different milk production profiles using RNA-Seq
Zhiyun Hao, Huitong Zhou, Jon G.H. Hickford, Hua Gong, Jiqing Wang, Jiang Hu, Xiu Liu, Shaobin Li, Mengli Zhao, Yuzhu Luo
Genomics.2019;[Epub]     CrossRef
Large-scale quantitative genomics analyzes the circRNA expression profile and identifies the key circRNA in regulating cell proliferation during the proliferation phase of rat LR
Xueqiang Guo, Wei Jin, Cuifang Chang, Yi Ding, Yahao Wang, Lifei Li, Yanhui Chen, Jingbo Zhang, Cunshuan Xu, Guangwen Chen, Jianlin Guo
Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology.2019; 47(1): 2957.     CrossRef
The potential biological functions of circular RNAs during the initiation of atresia in pig follicles
T.Y. Guo, L. Huang, W. Yao, X. Du, Q.Q. Li, M.L. Ma, Q.F. Li, H.L. Liu, J.B. Zhang, Z.X. Pan
Domestic Animal Endocrinology.2019; : 106401.     CrossRef