Multi-resistance strategy for viral diseases and in vitro short hairpin RNA verification method in pigs
Jong-nam Oh, Kwang-hwan Choi, Chang-kyu Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(4):489-498.   Published online 2017 Dec 19     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0749
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Significant inhibition of re-emerged and emerging swine enteric coronavirus in vitro using the multiple shRNA expression vector
Kai Li, Hao Li, Zhen Bi, Deping Song, Fanfan Zhang, Dan Lei, Suxian Luo, Zhiquan Li, Wang Gong, Dongyan Huang, Yu Ye, Yuxin Tang
Antiviral Research.2019; 166: 11.     CrossRef
An overview of designing and selection of sgRNAs for precise genome editing by the CRISPR-Cas9 system in plants
Ajay Prakash Uniyal, Komal Mansotra, Sudesh Kumar Yadav, Vinay Kumar
3 Biotech.2019;[Epub]     CrossRef
Genetically modified pigs are protected from classical swine fever virus
Zicong Xie, Daxin Pang, Hongming Yuan, Huping Jiao, Chao Lu, Kankan Wang, Qiangbing Yang, Mengjing Li, Xue Chen, Tingting Yu, Xinrong Chen, Zhen Dai, Yani Peng, Xiaochun Tang, Zhanjun Li, Tiedong Wang, Huancheng Guo, Li Li, Changchun Tu, Liangxue Lai, Hon
PLOS Pathogens.2018; 14(12): e1007193.     CrossRef
High-degree and broad-spectrum resistance mediated by a combination of NIb siRNA and miRNA suppresses replication of necrotic and common strains of potato virus Y
Ru Yu, Caixia Chen, Weilin Cao, Hongmei Liu, Shumei Zhou, Yunzhi Song, Changxiang Zhu
Archives of Virology.2018; 163(11): 3073.     CrossRef