A genome-wide association study of social genetic effects in Landrace pigs
Joon Ki Hong, Yong Dae Jeong, Eun Seok Cho, Tae Jeong Choi, Yong Min Kim, Kyu Ho Cho, Jae Bong Lee, Hyun Tae Lim, Deuk Hwan Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(6):784-790.   Published online 2017 Dec 19     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0440
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Whole-genome re-sequencing association study for direct genetic effects and social genetic effects of six growth traits in Large White pigs
Pingxian Wu, Kai Wang, Qiang Yang, Jie Zhou, Dejuan Chen, Yihui Liu, Jideng Ma, Qianzi Tang, Long Jin, Weihang Xiao, Pinger Lou, Anan Jiang, Yanzhi Jiang, Li Zhu, Mingzhou Li, Xuewei Li, Guoqing Tang
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Application of single-step genomic evaluation using social genetic effect model for growth in pig
Joon Ki Hong, Young Sin Kim, Kyu Ho Cho, Deuk Hwan Lee, Ye Jin Min, Eun Seok Cho
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2019; 32(12): 1836.     CrossRef