Association analysis of polymorphisms in six keratin genes with wool traits in sheep
Ablat Sulayman, Mahira Tursun, Yiming Sulaiman, Xixia Huang, Kechuan Tian, Yuezhen Tian, Xinming Xu, Xuefeng Fu, Amat Mamat, Hanikezi Tulafu
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(6):775-783.   Published online 2017 Nov 3     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0349
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Association analysis of the ovine KAP6-1 gene and wool traits in Barki sheep
Ahmed Mohamed Sallam, Aymen Ali Gad-Allah, Essam Mohamed Al-Bitar
Animal Biotechnology.2020; : 1.     CrossRef
Effect of Nutritional Restriction on the Hair Follicles Development and Skin Transcriptome of Chinese Merino Sheep
Xuefeng Lv, Lei Chen, Sangang He, Chenxi Liu, Bin Han, Zhilong Liu, Mayila Yusupu, Hugh Blair, Paul Kenyon, Stephen Morris, Wenrong Li, Mingjun Liu
Animals.2020; 10(6): 1058.     CrossRef
Analyses of histological and transcriptome differences in the skin of short-hair and long-hair rabbits
Haisheng Ding, Huiling Zhao, Guanglong Cheng, Yongxin Yang, Xiaofei Wang, Xiaowei Zhao, Yunxia Qi, Dongwei Huang
BMC Genomics.2019;[Epub]     CrossRef
A Combined Multi-Cohort Approach Reveals Novel and Known Genome-Wide Selection Signatures for Wool Traits in Merino and Merino-Derived Sheep Breeds
Sami Megdiche, Salvatore Mastrangelo, Mohamed Ben Hamouda, Johannes A. Lenstra, Elena Ciani
Frontiers in Genetics.2019;[Epub]     CrossRef