Identification of genes related to intramuscular fat content of pigs using genome-wide association study
Sohyoung Won, Jaehoon Jung, Eungwoo Park, Heebal Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(2):157-162.   Published online 2017 Jun 27     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0218
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genomic regions influencing intramuscular fat in divergently selected rabbit lines
Bolívar S. Sosa‐Madrid, Pilar Hernández, Agustín Blasco, Chris S. Haley, Luca Fontanesi, María A. Santacreu, Romi N. Pena, Pau Navarro, Noelia Ibáñez‐Escriche
Animal Genetics.2020; 51(1): 58.     CrossRef
Data Mining and Validation of AMPK Pathway as a Novel Candidate Role Affecting Intramuscular Fat Content in Pigs
Chaogang Yao, Daxin Pang, Chao Lu, Aishi Xu, Peixuan Huang, Hongsheng Ouyang, Hao Yu
Animals.2019; 9(4): 137.     CrossRef
Genome-wide association study for intramuscular fat content in Chinese Lulai black pigs
Yanping Wang, Chao Ning, Cheng Wang, Jianfeng Guo, Jiying Wang, Ying Wu
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2019; 32(5): 607.     CrossRef
Tissue Engineering for Clean Meat Production
Tom Ben-Arye, Shulamit Levenberg
Frontiers in Sustainable Food Systems.2019;[Epub]     CrossRef
Single-Locus and Multi-Locus Genome-Wide Association Studies for Intramuscular Fat in Duroc Pigs
Rongrong Ding, Ming Yang, Jianping Quan, Shaoyun Li, Zhanwei Zhuang, Shenping Zhou, Enqin Zheng, Linjun Hong, Zicong Li, Gengyuan Cai, Wen Huang, Zhenfang Wu, Jie Yang
Frontiers in Genetics.2019;[Epub]     CrossRef
NTN1 Affects Porcine Intramuscular Fat Content by Affecting the Expression of Myogenic Regulatory Factors
Ligang Wang, Lingling Zhao, Longchao Zhang, Xin Liu, Xinhua Hou, Hongmei Gao, Hua Yan, Fuping Zhao, Lixian Wang
Animals.2019; 9(9): 609.     CrossRef
Investigation of the associations of SCD gene polymorphism with intramuscular fat content in Duroc and Large White pig breeds
О. Костюнина, O. Kostyunina, Елена Требунских, Elena Trebunskikh, Маргарет Форнара, Margaret Fornara, Т. Карпушкина, T. Karpushkina
Agrarian Bulletin of the.2019; 190(11): 35.     CrossRef
Identification and Functional Analysis of Long Intergenic Non-coding RNAs Underlying Intramuscular Fat Content in Pigs
Cheng Zou, Long Li, Xiaofang Cheng, Cencen Li, Yuhua Fu, Chengchi Fang, Changchun Li
Frontiers in Genetics.2018;[Epub]     CrossRef
Identification of Marbling Gene Loci in Commercial Pigs in Canadian Herds
William Meadus, Pascale Duff, Manuel Juarez, Jordan Roberts, Jennifer Zantinge
Agriculture.2018; 8(8): 122.     CrossRef