Expression of fox-related genes in the skin follicles of Inner Mongolia cashmere goat
Wenjing Han, Xiaoyan Li, Lele Wang, Honghao Wang, Kun Yang, Zhixin Wang, Ruijun Wang, Rui Su, Zhihong Liu, Yanhong Zhao, Yanjun Zhang, Jinquan Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2018;31(3):316-326.   Published online 2017 Jun 27     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.17.0115
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Postnatal development of the skin follicle population in the chinese alashan left banner white cashmere goat
Stefano Pallotti, Alessandro Valbonesi, Lou Yujie, Yao Jiyuan, Tang Peirong, Marco Antonini
Small Ruminant Research.2020; 185: 106087.     CrossRef
Inner Mongolian Cashmere Goat Secondary Follicle Development Regulation Research Based on mRNA-miRNA Co-analysis
Wenjing Han, Feng Yang, Zhihong Wu, Fuqiang Guo, Junjie Zhang, Erhan Hai, Fangzheng Shang, Rui Su, Ruijun Wang, Zhiying Wang, Zhihong Liu, Yanhong Zhao, Zhixin Wang, Yanjun Zhang, Jinquan Li
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef