Effects of a traditional Chinese medicine formula and its extraction on muscle fiber characteristics in finishing pigs, porcine cell proliferation and isoforms of myosin heavy chain gene expression in myocytes
Qin Ping Yu, Ding Yuan Feng, Xiao Jun He, Fan Wu, Min Hao Xia, Tao Dong, Yi Hua Liu, Hui Ze Tan, Shi Geng Zou, Tao Zheng, Xian Hua Ou, Jian Jun Zuo
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(11):1620-1632.   Published online 2017 Jun 26     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0872
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of coated cysteamine hydrochloride on muscle fiber characteristics and amino acid composition of finishing pigs
Miaomiao Bai, Hongnan Liu, Kang Xu, Rong Yu, Abimbola Oladele Oso, Jinping Deng, Yulong Yin
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2019; 32(9): 1430.     CrossRef