Human lactoferrin efficiently targeted into caprine beta-lactoglobulin locus with transcription activator-like effector nucleases
Yu-Guo Yuan, Shao-Zheng Song, Meng-Ming Zhu, Zheng-Yi He, Rui Lu, Ting Zhang, Fei Mi, Jin-Yu Wang, Yong Cheng
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(8):1175-1182.   Published online 2016 Dec 17     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0697
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Histone deacetylases inhibitor and RAD51 recombinase increase transcription activator-like effector nucleases-mediated homologous recombination on the bovine β-casein gene locus
Da Som Park, Se Eun Kim, Deog-Bon Koo, Man-Jong Kang
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2020; 33(6): 1023.     CrossRef
Sheep and Goat Genome Engineering: From Random Transgenesis to the CRISPR Era
Peter Kalds, Shiwei Zhou, Bei Cai, Jiao Liu, Ying Wang, Bjoern Petersen, Tad Sonstegard, Xiaolong Wang, Yulin Chen
Frontiers in Genetics.2019;[Epub]     CrossRef