Effects of ruminally degradable starch levels on performance, nitrogen balance, and nutrient digestibility in dairy cows fed low corn-based starch diets
Guobin Luo, Wenbin Xu, Jinshan Yang, Yang Li, Liyang Zhang, Yizhen Wang, Cong Lin, Yonggen Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(5):653-659.   Published online 2016 Sep 19     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0371
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Decreased amylolytic microbes of the hindgut and increased blood glucose implied improved starch utilization in the small intestine by feeding rumen-protected leucine in dairy calves
Hao Ren, Hanxun Bai, Xiaodong Su, Jie Pang, Xiaoyong Li, Shengru Wu, Yangchun Cao, Chuanjiang Cai, Junhu Yao
Journal of Dairy Science.2020; 103(5): 4218.     CrossRef
Prediction of the diet nutrients digestibility of dairy cows using Gaussian process regression
Qiang Fu, Weizheng Shen, Xiaoli Wei, Ping Zheng, Hangshu Xin, Chunjiang Zhao
Information Processing in Agriculture.2019; 6(3): 396.     CrossRef
Assessing bioavailability of ruminally protected methionine and lysine prototypes
A.J. Fleming, K.A. Estes, H. Choi, B.A. Barton, C.A. Zimmerman, M.D. Hanigan
Journal of Dairy Science.2019; 102(5): 4014.     CrossRef
Specific enrichment of microbes and increased ruminal propionate production: the potential mechanism underlying the high energy efficiency of Holstein heifers fed steam-flaked corn
Hao Ren, Xiaodong Su, Hanxun Bai, Yuntian Yang, Hongrong Wang, Zeng Dan, Jinbin Lu, Shengru Wu, Chuanjiang Cai, Yangchun Cao, Xinjian Lei, Junhu Yao
AMB Express.2019;[Epub]     CrossRef