Construction of Bacillus subtilis strain engineered for expression of porcine β-defensin-2/cecropin P1 fusion antimicrobial peptides and its growth-promoting effect and antimicrobial activity
Jian Xu, Fei Zhong, Yonghong Zhang, Jianlou Zhang, Shanshan Huo, Hongyu Lin, Liyue Wang, Dan Cui, Xiujin Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2017;30(4):576-584.   Published online 2016 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.16.0207
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Reducing methylmercury accumulation in fish using Escherichia coli with surface-displayed methylmercury-binding peptides
Minrui Liu, Xia Lu, Aman Khan, Zhenmin Ling, Peng Wang, Yu Tang, Pu Liu, Xiangkai Li
Journal of Hazardous Materials.2019; 367: 35.     CrossRef
Bactericide, Immunomodulating, and Wound Healing Properties of TransgenicKalanchoe pinnataSynergize with Antimicrobial Peptide Cecropin P1 In Vivo
A. A. Lebedeva, N. S. Zakharchenko, E. V. Trubnikova, O. A. Medvedeva, T. V. Kuznetsova, G. A. Masgutova, M. V. Zylkova, Y. I. Buryanov, A. S. Belous
Journal of Immunology Research.2017; 2017: 1.     CrossRef
A novel expression vector for the secretion of abaecin in Bacillus subtilis
Li Li, Lan Mu, Xiaojuan Wang, Jingfeng Yu, Ruiping Hu, Zhen Li
Brazilian Journal of Microbiology.2017; 48(4): 809.     CrossRef
Immunomodulating and Revascularizing Activity of Kalanchoe pinnata Synergize with Fungicide Activity of Biogenic Peptide Cecropin P1
N. S. Zakharchenko, A. S. Belous, Y. K. Biryukova, O. A. Medvedeva, A. V. Belyakova, G. A. Masgutova, E. V. Trubnikova, Y. I. Buryanov, A. A. Lebedeva
Journal of Immunology Research.2017; 2017: 1.     CrossRef