Dynamical Expression of MicroRNA-127-3p in Proliferating and Differentiating C2C12 Cells
Jie Li, Gaofu Wang, Jing Jiang, Peng Zhou, Liangjia Liu, Jinhong Zhao, Lin Wang, Yongfu Huang, Youji Ma, Hangxing Ren
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(12):1790-1795.   Published online 2016 Jan 29     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0968
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Parathyroid hormone-induced down-regulation of miR-532-5p for matrix metalloproteinase-13 expression in rat osteoblasts
Vishal Mohanakrishnan, Arumugam Balasubramanian, Gokulnath Mahalingam, Nicola Chennell Partridge, Ilangovan Ramachandran, Nagarajan Selvamurugan
Journal of Cellular Biochemistry.2018; 119(7): 6181.     CrossRef
mir-127-3p inhibits the proliferation of myocytes by targeting KMT5a
Renqiang Yuan, Xumeng Zhang, Ying Fang, Yaping Nie, Shufang Cai, Yaosheng Chen, Delin Mo
Biochemical and Biophysical Research Communication.2018; 503(2): 970.     CrossRef
The microRNA-127-3p directly targeting Vamp2 in C2C12 myoblasts
Jie Li, Gaofu Wang, Jing Jiang, Lin Fu, Peng Zhou, Hangxing Ren
Animal Cells and Systems.2018; 22(5): 299.     CrossRef
miR-127 enhances myogenic cell differentiation by targeting S1PR3
Lili Zhai, Rimao Wu, Wanhong Han, Yong Zhang, Dahai Zhu
Cell Death & Disease.2017; 8(3): e2707.     CrossRef