Expression and Distribution of the Guanine Nucleotide-binding Protein Subunit Alpha-s in Mice Skin Tissues and Its Association with White and Black Coat Colors
Zhihong Yin, Xin Zhao, Zhun Wang, Zhen Li, Rui Bai, Shanshan Yang, Min Zhao, Quanhai Pang
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(10):1392-1397.   Published online 2016 Jan 5     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0711
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genetic Characteristic and RNA-Seq Analysis in Transparent Mutant of Carp–Goldfish Nucleocytoplasmic Hybrid
Lingling Zhou, Hongwei Liang, Xiaoyun Zhou, Jingyi Jia, Cheng Ye, Qiongyao Hu, Shaohua Xu, Yongning Yu, Guiwei Zou, Guangfu Hu
Genes.2019; 10(9): 704.     CrossRef