The Effects of Glucagon-like Peptide-2 on the Tight Junction and Barrier Function in IPEC-J2 Cells through Phosphatidylinositol 3-kinase–Protein Kinase B–Mammalian Target of Rapamycin Signaling Pathway
Changsong Yu, Gang Jia, Qiuhong Deng, Hua Zhao, Xiaoling Chen, Guangmang Liu, Kangning Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(5):731-738.   Published online 2015 Nov 11     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0415
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Gene expression and morphological changes in the intestinal mucosa associated with increased permeability induced by short-term fasting in chickens
S. Gilani, G. S. Howarth, G. Nattrass, S. M. Kitessa, R. Barekatain, R. E. A. Forder, C. D. Tran, R. J. Hughes
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2018; 102(2): e653.     CrossRef
Glucagon-Like Peptide-2 Improve Intestinal Mucosal Barrier Function in Aged Rats
Weiying Ren, Jiayu Wu, Li Li, Y. Lu, Y. Shao, Y. Qi, B. Xu, Y. He, Yu Hu
The journal of nutrition, health & aging.2018; 22(6): 731.     CrossRef
Effect of porcine glucagon-like peptides-2 on tight junction in GLP-2R + IPEC-J2 cell through the PI3 k/Akt/mTOR/p70S6K signalling pathway
K. K. Qi, Y. Q. Sun, J. Wan, B. Deng, X. M. Men, J. Wu, Z. W. Xu
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2017; 101(6): 1242.     CrossRef
Growth factors and their use in short bowel
Siddhartha Oke, Merlin N.M. Walter, Tahera Ansari, Simon M. Gabe
Current Opinion in Gastroenterology.2017; 33(3): 212.     CrossRef
A DPP-IV-resistant glucagon-like peptide-2 dimer with enhanced activity against radiation-induced intestinal injury
Jintao Gu, Shuo Liu, Nan Mu, Tonglie Huang, Wangqian Zhang, Huadong Zhao, Zhen Shu, Cun Zhang, Qiang Hao, Weina Li, Xiaochang Xue, Wei Zhang, Yingqi Zhang
Journal of Controlled Release.2017; 260: 32.     CrossRef
Autophagy plays a positive role in zinc-induced apoptosis in intestinal porcine epithelial cells
Xin Zhou, Yansen Li, ChunMei Li
Toxicology in Vitro.2017; 44: 392.     CrossRef
Dexmedetomidine exerts neuroprotective effect via the activation of the PI3K/Akt/mTOR signaling pathway in rats with traumatic brain injury
Min Shen, Shan Wang, Xin Wen, Xin-Rui Han, Yong-Jian Wang, Xiu-Min Zhou, Man-He Zhang, Dong-Mei Wu, Jun Lu, Yuan-Lin Zheng
Biomedicine & Pharmacotherapy.2017; 95: 885.     CrossRef