Production of Transgenic Pigs with an Introduced Missense Mutation of the Bone Morphogenetic Protein Receptor Type IB Gene Related to Prolificacy
Xueyan Zhao, Qiang Yang, Kewei Zhao, Chao Jiang, Dongren Ren, Pan Xu, Xiaofang He, Rongrong Liao, Kai Jiang, Junwu Ma, Shijun Xiao, Jun Ren, Yuyun Xing
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(7):925-937.   Published online 2015 Oct 29     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0505
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A model of mucopolysaccharidosis type IIIB in pigs
Qiang Yang, Xueyan Zhao, Yuyun Xing, Chao Jiang, Kai Jiang, Pan Xu, Weiwei Liu, Jun Ren, Lusheng Huang
Biology Open.2018; 7(10): bio035386.     CrossRef