Branched-chain Amino Acids are Beneficial to Maintain Growth Performance and Intestinal Immune-related Function in Weaned Piglets Fed Protein Restricted Diet
M. Ren, S. H. Zhang, X. F. Zeng, H. Liu, S. Y. Qiao
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(12):1742-1750.   Published online 2015 Sep 13     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.14.0131
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of the standardized ileal digestible valine : lysine ratio on performance, milk composition and plasma indices of lactating sows
Yetong Xu, Zhikai Zeng, Xiao Xu, Qiyu Tian, Xiaokang Ma, Shenfei Long, Meijing Piao, Zhibin Cheng, Xiangshu Piao
Animal Science Journal.2017; 88(8): 1082.     CrossRef
Novel metabolic and physiological functions of branched chain amino acids: a review
Shihai Zhang, Xiangfang Zeng, Man Ren, Xiangbing Mao, Shiyan Qiao
Journal of Animal Science and Biotechnology.2017;[Epub]     CrossRef
Effects of Armillariella tabescens mycelia on the growth performance and intestinal immune response and microflora of early-weaned pigs
Wen-Bin Chen, Mao-Ji Cheng, Yun-Bo Tian, Qin-Hua Wang, Bing Wang, Mei-Jun Li, Re-Jun Fang
Animal Science Journal.2017; 88(9): 1388.     CrossRef
Effects of Low-Protein Diets Supplemented with Branched-Chain Amino Acid on Lipid Metabolism in White Adipose Tissue of Piglets
Yinghui Li, Hongkui Wei, Fengna Li, Yehui Duan, Qiuping Guo, Yulong Yin
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2017; 65(13): 2839.     CrossRef
Roles of amino acids in preventing and treating intestinal diseases: recent studies with pig models
Yulan Liu, Xiuying Wang, Yongqing Hou, Yulong Yin, Yinsheng Qiu, Guoyao Wu, Chien-An Andy Hu
Amino Acids.2017; 49(8): 1277.     CrossRef
Regulation of intestinal health by branched-chain amino acids
Hua Zhou, Bing Yu, Jun Gao, John Khun Htoo, Daiwen Chen
Animal Science Journal.2017;[Epub]     CrossRef
Glutamine metabolism and its effects on immune response: molecular mechanism and gene expression
Dalila Cunha de Oliveira, Fabiana da Silva Lima, Talita Sartori, Andressa Cristina Antunes Santos, Marcelo Macedo Rogero, Ricardo Ambrosio Fock
Nutrire.2016;[Epub]     CrossRef