Branched-chain Amino Acids are Beneficial to Maintain Growth Performance and Intestinal Immune-related Function in Weaned Piglets Fed Protein Restricted Diet
M. Ren, S. H. Zhang, X. F. Zeng, H. Liu, S. Y. Qiao
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(12):1742-1750.   Published online 2015 Sep 13     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.14.0131
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Toxic effects of glyphosate on intestinal morphology, antioxidant capacity and barrier function in weaned piglets
Shengnan Qiu, Huiyang Fu, Ruiying Zhou, Zheng Yang, Guangdong Bai, Baoming Shi
Ecotoxicology and Environmental Safety.2020; 187: 109846.     CrossRef
Citrus Extract Improves the Absorption and Utilization of Nitrogen and Gut Health of Piglets
Yiyan Cui, Zhimei Tian, Gang Wang, Xianyong Ma, Weidong Chen
Animals.2020; 10(1): 112.     CrossRef
The coordination of dietary valine and isoleucine on water holding capacity, pH value and protein solubility of fresh meat in finishing pigs
Doudou Xu, Yubo Wang, Ning Jiao, Kai Qiu, Xin Zhang, Liqi Wang, Lu Wang, Jingdong Yin
Meat Science.2020; 163: 108074.     CrossRef
Branched-chain amino acids, especially of leucine and valine, mediate the protein restricted response in a piglet model
Jie Yin, Jie Ma, Yuying Li, Xiaokang Ma, Jiashun Chen, Haihan Zhang, Xin Wu, Fengna Li, Zhiqiang Liu, Tiejun Li, Yulong Yin
Food & Function.2020; 11(2): 1304.     CrossRef
Effect of protein reduction and valine levels on growth performance, carcass characteristics, protein digestibility and SLC71 gene expression in Japanese quail
Ashkan Emadinia, Majid Toghyani, Amir Davar Foroozandeh, Sayed Ali Tabeidian, Maryam Ostadsharif
Livestock Science.2020; 235: 103998.     CrossRef
Effect of fermented feed on growth performance, holistic metabolism and fecal microbiota in weanling piglets
Linli Huang, Pingping Ren, Zicheng Ouyang, Tao Wei, Xiangfeng Kong, Tiejun Li, Yulong Yin, Shanping He, Chengbo Yang, Qinghua He
Animal Feed Science and Technology.2020; 266: 114505.     CrossRef
Connecting the Dots Between Inflammatory Bowel Disease and Metabolic Syndrome: A Focus on Gut-Derived Metabolites
Andrea Verdugo-Meza, Jiayu Ye, Hansika Dadlani, Sanjoy Ghosh, Deanna L. Gibson
Nutrients.2020; 12(5): 1434.     CrossRef
Dietary vitamin E affects small intestinal histomorphology, digestive enzyme activity, and the expression of nutrient transporters by inhibiting proliferation of intestinal epithelial cells within jejunum in weaned piglets1
Cancan Chen, Zhaobin Wang, Jianzhong Li, Yali Li, Pengfei Huang, Xueqin Ding, Jia Yin, Shanping He, Huansheng Yang, Yulong Yin
Journal of Animal Science.2019; 97(3): 1212.     CrossRef
Metabolomics analysis of herb-partitioned moxibustion treatment on rats with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome
Xianwei Lin, Xia Liu, Jingjing Xu, Kian-Kai Cheng, Jianan Cao, Tao Liu, Qiong Liu, Huan Zhong, Guiping Shen, Jiyang Dong, Xiaorong Chang
Chinese Medicine.2019;[Epub]     CrossRef
Valine increases milk fat synthesis in mammary gland of gilts through stimulating AKT/MTOR/SREBP1 pathway†
Long Che, Mengmeng Xu, Kaiguo Gao, Cui Zhu, Li Wang, Xuefen Yang, Xiaolu Wen, Hao Xiao, Zongyong Jiang, De Wu
Biology of Reproduction.2019; 101(1): 126.     CrossRef
Effect of High Protein Diet with Low Lysine/Protein Ratio on Growth Performance, Meat Quality and Sensory Traits of Pork in Duroc Finishing Pigs
Keisuke MAEDA, Tomomi SAITO, Syogo KUSUKAWA, Kaoru SAITO, Masakazu IRIE
Nihon Yoton Gakkaishi.2019; 56(2): 33.     CrossRef
Isoleucine attenuates infection induced by E. coli challenge through the modulation of intestinal endogenous antimicrobial peptide expression and the inhibition of the increase in plasma endotoxin and IL-6 in weaned pigs
Man Ren, Shuang Cai, Tong Zhou, Shihai Zhang, Shenghe Li, Erhui Jin, Chuanyan Che, Xiangfang Zeng, Tao Zhang, Shiyan Qiao
Food & Function.2019; 10(6): 3535.     CrossRef
Dietary Branched-Chain Amino Acids Regulate Food Intake Partly through Intestinal and Hypothalamic Amino Acid Receptors in Piglets
Min Tian, Jinghui Heng, Hanqing Song, Kui Shi, Xiaofeng Lin, Fang Chen, Wutai Guan, Shihai Zhang
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2019; 67(24): 6809.     CrossRef
Differential expression, molecular cloning, and characterization of porcine beta defensin 114
Guoqi Su, Kunhong Xie, Daiwen Chen, Bing Yu, Zhiqing Huang, Yuheng Luo, Xiangbing Mao, Ping Zheng, Jie Yu, Junqiu Luo, Jun He
Journal of Animal Science and Biotechnology.2019;[Epub]     CrossRef
Isoleucine Plays an Important Role for Maintaining Immune Function
Changsong Gu, Xiangbing Mao, Daiwen Chen, Bing Yu, Qing Yang
Current Protein & Peptide Science.2019; 20(7): 644.     CrossRef
Identification and Structure–Activity Relationship of Intestinal Epithelial Barrier Function Protective Collagen Peptides from Alaska Pollock Skin
Song, Chen, Wang, Han, Zhang, Li
Marine Drugs.2019; 17(8): 450.     CrossRef
Mutual Interactions among Exercise, Sport Supplements and Microbiota
Sabrina Donati Zeppa, Deborah Agostini, Marco Gervasi, Giosuè Annibalini, Stefano Amatori, Fabio Ferrini, Davide Sisti, Giovanni Piccoli, Elena Barbieri, Piero Sestili, Vilberto Stocchi
Nutrients.2019; 12(1): 17.     CrossRef
Regulation of intestinal health by branched-chain amino acids
Hua Zhou, Bing Yu, Jun Gao, John Khun Htoo, Daiwen Chen
Animal Science Journal.2018; 89(1): 3.     CrossRef
Functions and Signaling Pathways of Amino Acids in Intestinal Inflammation
Fang He, Chenlu Wu, Pan Li, Nengzhang Li, Dong Zhang, Quoqiang Zhu, Wenkai Ren, Yuanyi Peng
BioMed Research International.2018; 2018: 1.     CrossRef
Valine Supplementation in a Reduced Protein Diet Regulates Growth Performance Partially through Modulation of Plasma Amino Acids Profile, Metabolic Responses, Endocrine, and Neural Factors in Piglets
Xiaoya Zhang, Xutong Liu, Hongmin Jia, Pingli He, Xiangbing Mao, Shiyan Qiao, Xiangfang Zeng
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2018; 66(12): 3161.     CrossRef
Branched Chain Amino Acids: Beyond Nutrition Metabolism
Cunxi Nie, Ting He, Wenju Zhang, Guolong Zhang, Xi Ma
International Journal of Molecular Sciences.2018; 19(4): 954.     CrossRef
A meat- or dairy-based complementary diet leads to distinct growth patterns in formula-fed infants: a randomized controlled trial
Minghua Tang, Audrey E Hendricks, Nancy F Krebs
The American Journal of Clinical Nutrition.2018; 107(5): 734.     CrossRef
Advances in low-protein diets for swine
Yuming Wang, Junyan Zhou, Gang Wang, Shuang Cai, Xiangfang Zeng, Shiyan Qiao
Journal of Animal Science and Biotechnology.2018;[Epub]     CrossRef
l-Isoleucine Administration Alleviates Rotavirus Infection and Immune Response in the Weaned Piglet Model
Xiangbing Mao, Changsong Gu, Man Ren, Daiwen Chen, Bing Yu, Jun He, Jie Yu, Ping Zheng, Junqiu Luo, Yuheng Luo, Jianping Wang, Gang Tian, Qing Yang
Frontiers in Immunology.2018;[Epub]     CrossRef
Fecal Microbiota Transplantation Beneficially Regulates Intestinal Mucosal Autophagy and Alleviates Gut Barrier Injury
Saisai Cheng, Xin Ma, Shijie Geng, Xuemei Jiang, Yuan Li, Luansha Hu, Jianrong Li, Yizhen Wang, Xinyan Han, Janet K. Jansson
mSystems.2018;[Epub]     CrossRef
Effects of the standardized ileal digestible valine : lysine ratio on performance, milk composition and plasma indices of lactating sows
Yetong Xu, Zhikai Zeng, Xiao Xu, Qiyu Tian, Xiaokang Ma, Shenfei Long, Meijing Piao, Zhibin Cheng, Xiangshu Piao
Animal Science Journal.2017; 88(8): 1082.     CrossRef
Novel metabolic and physiological functions of branched chain amino acids: a review
Shihai Zhang, Xiangfang Zeng, Man Ren, Xiangbing Mao, Shiyan Qiao
Journal of Animal Science and Biotechnology.2017;[Epub]     CrossRef
Effects of Armillariella tabescens mycelia on the growth performance and intestinal immune response and microflora of early-weaned pigs
Wen-Bin Chen, Mao-Ji Cheng, Yun-Bo Tian, Qin-Hua Wang, Bing Wang, Mei-Jun Li, Re-Jun Fang
Animal Science Journal.2017; 88(9): 1388.     CrossRef
Effects of Low-Protein Diets Supplemented with Branched-Chain Amino Acid on Lipid Metabolism in White Adipose Tissue of Piglets
Yinghui Li, Hongkui Wei, Fengna Li, Yehui Duan, Qiuping Guo, Yulong Yin
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2017; 65(13): 2839.     CrossRef
Roles of amino acids in preventing and treating intestinal diseases: recent studies with pig models
Yulan Liu, Xiuying Wang, Yongqing Hou, Yulong Yin, Yinsheng Qiu, Guoyao Wu, Chien-An Andy Hu
Amino Acids.2017; 49(8): 1277.     CrossRef
Glutamine metabolism and its effects on immune response: molecular mechanism and gene expression
Dalila Cunha de Oliveira, Fabiana da Silva Lima, Talita Sartori, Andressa Cristina Antunes Santos, Marcelo Macedo Rogero, Ricardo Ambrosio Fock
Nutrire.2016;[Epub]     CrossRef