Effect of Polysaccharides from Acanthopanax senticosus on Intestinal Mucosal Barrier of Escherichia coli Lipopolysaccharide Challenged Mice
Jie Han, Yunhe Xu, Di Yang, Ning Yu, Zishan Bai, Lianquan Bian
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(1):134-141.   Published online 2015 Sep 3     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0534
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Preparation and in vitro absorption studies of a novel polysaccharide‑iron (III) complex from Flammulina velutipes
Chen Cheng, De-chun Huang, Li-yan Zhao, Chong-jiang Cao, Gui-tang Chen
International Journal of Biological Macromolecules.2019; 132: 801.     CrossRef
Evaluation of the protective effects of Ganoderma atrum polysaccharide on acrylamide-induced injury in small intestine tissue of rats
Ying Yang, Lulu Zhang, Guoyong Jiang, Aitong Lei, Qiang Yu, Jianhua Xie, Yi Chen
Food & Function.2019; 10(9): 5863.     CrossRef
Impacts of DietaryPleurotus eryngiiPolysaccharide on Nutrient Digestion, Metabolism, and Immune Response of the Small Intestine and Colon-An iTRAQ-Based Proteomic Analysis
Gaoxing Ma, Benard Muinde Kimatu, Liyan Zhao, Wenjian Yang, Fei Pei, Qiuhui Hu
PROTEOMICS.2018; 18(7): 1700443.     CrossRef
Protective role of down-regulated microRNA-31 on intestinal barrier dysfunction through inhibition of NF-κB/HIF-1α pathway by binding to HMOX1 in rats with sepsis
Cheng-Ye Zhan, Di Chen, Jin-Long Luo, Ying-Hua Shi, You-Ping Zhang
Molecular Medicine.2018;[Epub]     CrossRef
Acanthopanax senticosus polysaccharides-induced intestinal tight junction injury alleviation via inhibition of NF-κB/MLCK pathway in a mouse endotoxemia model
Jie Han, Ji-Hong Li, Guang Bai, Guo-Shun Shen, Jing Chen, Jia-Nan Liu, Shuo Wang, Xian-Jun Liu
World Journal of Gastroenterology.2017; 23(12): 2175.     CrossRef