Effects of Forage:Concentrate Ratio on Growth Performance, Ruminal Fermentation and Blood Metabolites in Housing-feeding Yaks
G. J. Chen, S. D. Song, B. X. Wang, Z. F. Zhang, Z. L. Peng, C. H. Guo, J. C. Zhong, Y. Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(12):1736-1741.   Published online 2015 Sep 3     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0419
Citations to this article as recorded by Crossref logo
From Maternal Grazing to Barn Feeding During Pre-weaning Period: Altered Gastrointestinal Microbiota Contributes to Change the Development and Function of the Rumen and Intestine of Yak Calves
Zhanhong Cui, Shengru Wu, Shujie Liu, Lu Sun, Yuzhe Feng, Yangchun Cao, Shatuo Chai, Guomo Zhang, Junhu Yao
Frontiers in Microbiology.2020;[Epub]     CrossRef
Effect of Alfalfa Hay and Starter Feeding Intervention on Gastrointestinal Microbial Community, Growth and Immune Performance of Yak Calves
Zhanhong Cui, Shengru Wu, Jilan Li, Qi-En Yang, Shatuo Chai, Lei Wang, Xun Wang, Xiaowei Zhang, Shujie Liu, Junhu Yao
Frontiers in Microbiology.2020;[Epub]     CrossRef
Effect of dietary concentrate to forage ratio on growth performance, rumen fermentation and bacterial diversity of Tibetan sheep under barn feeding on the Qinghai-Tibetan plateau
Hongjin Liu, Tianwei Xu, Shixiao Xu, Li Ma, Xueping Han, Xungang Wang, Xiaoling Zhang, Linyong Hu, Na Zhao, Yongwei Chen, Li Pi, Xinquan Zhao
PeerJ.2019; 7: e7462.     CrossRef
Effects of Incremental Urea Supplementation on Rumen Fermentation, Nutrient Digestion, Plasma Metabolites, and Growth Performance in Fattening Lambs
Yixuan Xu, Zhipeng Li, Luis E. Moraes, Junshi Shen, Zhongtang Yu, Weiyun Zhu
Animals.2019; 9(9): 652.     CrossRef
Effect of different concentrate diet levels on rumen fluid inoculum used for determination of in vitro rumen fermentation, methane concentration, and methanogen abundance and diversity
Seon-Ho Kim, Lovelia L. Mamuad, Eun-Joong Kim, Ha-Guyn Sung, Gui-Seck Bae, Kwang-Keun Cho, Chanhee Lee, Sang-Suk Lee
Italian Journal of Animal Science.2018; 17(2): 359.     CrossRef
Performance and hemtochemical parameters of buck-kids fed concentrate partially replaced with tropical Piliostigma thonningii foliage
Olurotimi A. Olafadehan, Ahmed A. Njidda, Sunday A. Okunade, Sarah O. Salihu, David O. Balogun, Abdelfattah Z. M. Salem
Animal Science Journal.2018; 89(2): 340.     CrossRef
Hepatic transcriptional changes in critical genes for gluconeogenesis following castration of bulls
Dilla Mareistia Fassah, Jin Young Jeong, Myunggi Baik
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2018; 31(4): 537.     CrossRef
Effect of Dietary Types on Feed Intakes, Growth Performance and Economic Benefit in Tibetan sheep and Yaks on the Qinghai-Tibet Plateau during Cold Season
Tianwei Xu, Shixiao Xu, Linyong Hu, Na Zhao, Zhe Liu, Li Ma, Hongjin Liu, Xinquan Zhao, Bi-Song Yue
PLOS ONE.2017; 12(1): e0169187.     CrossRef
Rumen prokaryotic communities of ruminants under different feeding paradigms on the Qinghai-Tibetan Plateau
Dan Xue, Huai Chen, Xinquan Zhao, Shixiao Xu, Linyong Hu, Tianwei Xu, Lin Jiang, Wei Zhan
Systematic and Applied Microbiology.2017; 40(4): 227.     CrossRef