Molecular Cloning and Characterization of a New C-type Lysozyme Gene from Yak Mammary Tissue
Ming Feng Jiang, Ming Jun Hu, Hong Hui Ren, Li Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(12):1774-1783.   Published online 2015 Sep 3     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0125
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Purification and characterization of lysozyme from Chinese Lueyang black-bone Silky fowl egg white
Chen Chen, Xinxin Li, Lijuan Yue, Xian Jing, Yiqi Yang, Youmei Xu, Sanqiao Wu, Yinku Liang, Xiang Liu, Xiaoying Zhang
Preparative Biochemistry and Biotechnology.2019; 49(3): 215.     CrossRef
Analysis on the expression and function of a chicken-type and goose-type lysozymes in Chinese giant salamanders Andrias davidianus
Hui Yang, Ranran Liu, Dan Cui, Haixia Liu, Dongmei Xiong, Xiaolin Liu, Lixin Wang
Developmental & Comparative Immunology.2017; 72: 69.     CrossRef