Y-Single Nucleotide Polymorphisms Diversity in Chinese Indigenous Horse
Haoyuan Han, Qin Zhang, Kexin Gao, Xiangpeng Yue, Tao Zhang, Ruihua Dang, Xianyong Lan, Hong Chen, Chuzhao Lei
Asian-Australas J Anim Sci. 2015;28(8):1066-1074.   Published online 2015 Mar 25     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.14.0784
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Novel Variants in the HMGA2 Gene Are Associated With Withers Height in Debao Pony
Shuqin Liu, Shunyan Jiang, Xiang Gui Dong, Ran Cui, Yao Ling, Chunjiang Zhao
Journal of Equine Veterinary Science.2020; 88: 102948.     CrossRef
Y-chromosome polymorphisms of the domestic Bactrian camel in China
Huiling Chen, Zhanjun Ren, Jiping Zhao, Chengdong Zhang, Xuejiao Yang
Journal of Genetics.2018; 97(1): 3.     CrossRef
Distribution of Y chromosomal haplotypes in Japanese native horse populations
Hironaga KAKOI, Mio KIKUCHI, Teruaki TOZAKI, Kei-ichi HIROTA, Shun-ichi NAGATA, Seiji HOBO, Masaki TAKASU
Journal of Equine Science.2018; 29(2): 39.     CrossRef
Genetic Diversity of Mitochondrial DNA of Chinese Black-bone Chicken
T Zhang, W Du, H Lu, L Wang
Brazilian Journal of Poultry Science.2018; 20(3): 565.     CrossRef
Eight Y chromosome genes show copy number variations in horses
Haoyuan Han, Xin Zhang, Xiaocheng Zhao, Xiaoting Xia, Chuzhao Lei, Ruihua Dang
Archives Animal Breeding.2018; 61(3): 263.     CrossRef
Y Chromosome Uncovers the Recent Oriental Origin of Modern Stallions
Barbara Wallner, Nicola Palmieri, Claus Vogl, Doris Rigler, Elif Bozlak, Thomas Druml, Vidhya Jagannathan, Tosso Leeb, Ruedi Fries, Jens Tetens, Georg Thaller, Julia Metzger, Ottmar Distl, Gabriella Lindgren, Carl-Johan Rubin, Leif Andersson, Robert Schae
Current Biology.2017; 27(13): 2029.     CrossRef