Direct Interaction between Ras Homolog Enriched in Brain and FK506 Binding Protein 38 in Cashmere Goat Fetal Fibroblast Cells
Xiaojing Wang, Yanfeng Wang, Xu Zheng, Xiyan Hao, Yan Liang, Manlin Wu, Xiao Wang, Zhigang Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(12):1671-1677.   Published online 2014 Oct 16     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2014.14145
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The mTORC1/4EBP1/PPARĪ³ Axis Mediates Insulin-Induced Lipogenesis by Regulating Lipogenic Gene Expression in Bovine Mammary Epithelial Cells
Zhixin Guo, Xiaoou Cheng, Xue Feng, Keyu Zhao, Meng Zhang, Ruiyuan Yao, Yuhao Chen, Yanfeng Wang, Huifang Hao, Zhigang Wang
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2019; 67(21): 6007.     CrossRef
SQSTM1/p62 interacts with FKBP38 and regulates cell cycle in Cashmere goat foetal fibroblasts
Qiburi He, Yanfeng Wang, Keyu Zhao, Uyanga Binderiya, Lili Bao, Pingping Zhao, Dandan Yan, Huifang Hao, Xudong Guo, Zhigang Wang
Journal of Applied Animal Research.2018; 46(1): 1247.     CrossRef
Proteasome subunit beta type 1 interacts directly with Rheb and regulates the cell cycle in Cashmere goat fetal fibroblasts
Yanfeng Wang, Zhixin Guo, Mingtao Liu, Keyu Zhao, Xue Feng, Xu Zheng, Xiaojing Wang, Huifang Hao, Xudong Guo, Zhigang Wang
Animal Cells and Systems.2017; 21(5): 307.     CrossRef