Traditional Chinese Medicine Prescriptions Enhance Growth Performance of Heat Stressed Beef Cattle by Relieving Heat Stress Responses and Increasing Apparent Nutrient Digestibility
Xiaozhen Song, Junrong Luo, Daibo Fu, Xianghui Zhao, Kornmatitsuk Bunlue, Zhensong Xu, Mingren Qu
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(10):1513-1520.   Published online 2014 Aug 20     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2014.14058
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of mixed crushed caraway (Carum carvi) with chromium-methionine or zinc-methionine supplementations on serum components and physiological responses of lambs subjected to transportation stress
S. Kaki, M.M. Moeini, F. Hozhabri
Small Ruminant Research.2020; 183: 106040.     CrossRef
The anti–heat stress effects of Chinese herbal medicine prescriptions and rumen‐protected γ‐aminobutyric acid on growth performance, apparent nutrient digestibility, and health status in beef cattle
Jian Chen, Kun Guo, Xiaozhen Song, Lvtao Lan, Shiqi Liu, Ruiming Hu, Junrong Luo
Animal Science Journal.2020;[Epub]     CrossRef
Analysis of Astragalus Polysaccharide Intervention in Heat-Stressed Dairy Cows’ Serum Metabolomics
Hanfang Zeng, Yumeng Xi, Yeqing Li, Zedong Wang, Lin Zhang, Zhaoyu Han
Animals.2020; 10(4): 574.     CrossRef
Effects of Fermented Herbal Tea Residues on the Intestinal Microbiota Characteristics of Holstein Heifers Under Heat Stress
Yueqin Xie, Zujing Chen, Dongyang Wang, Guoping Chen, Xiaohong Sun, Qian He, Junyi Luo, Ting Chen, Qianyun Xi, Yongliang Zhang, Jiajie Sun
Frontiers in Microbiology.2020;[Epub]     CrossRef
Organic Chromium Form Alleviates the Detrimental Effects of Heat Stress on Nutrient Digestibility and Nutrient Transporters in Laying Hens
Cemal Orhan, Mehmet Tuzcu, Patrick Brice Defo Deeh, Nurhan Sahin, James R. Komorowski, Kazim Sahin
Biological Trace Element Research.2019; 189(2): 529.     CrossRef
Grape seed extract and chromium nicotinate reduce impacts of heat stress in Simmental × Qinchuan steers
Huiyuan Chen, Jifu Zhen, Zhaoliang Wu, Xiaomin Li, Shimin Liu, Zhiru Tang, Zhihong Sun
Animal Production Science.2019; 59(10): 1868.     CrossRef
Effect of Ultra-fine Traditional Chinese Medicine Compounds on Regulation of Lipid Metabolism and Reduction in Egg Cholesterol of Laying Hens
Y Song, J Zhu, T Wang, C Zhang, F Yang, X Guo, P Liu, H Cao, G Hu
Revista Brasileira de Ciência Avícola.2018; 20(1): 153.     CrossRef
Improving effects of dietary rumen protected γ-aminobutyric acid additive on apparent nutrient digestibility, growth performance and health status in heat-stressed beef cattle
Kun Guo, Huabin Cao, Yuanjun Zhu, Tiancheng Wang, Guoliang Hu, Bunlue Kornmatitsuk, Junrong Luo
Animal Science Journal.2018; 89(9): 1280.     CrossRef
Metabolomics Profiling of Serum and Urine in Three Beef Cattle Breeds Revealed Different Levels of Tolerance to Heat Stress
Yupeng Liao, Rui Hu, Zhisheng Wang, Quanhui Peng, Xianwen Dong, Xiangfei Zhang, Huawei Zou, Qijian Pu, Bai Xue, Lizhi Wang
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2018; 66(26): 6926.     CrossRef
Magnolol pretreatment attenuates heat stress-induced IEC-6 cell injury
Chen Mei, Sha-sha He, Peng Yin, Lei Xu, Ya-ran Shi, Xiao-hong Yu, An Lyu, Feng-hua Liu, Lin-shu Jiang
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B.2016; 17(6): 413.     CrossRef