Semi-domesticated and Irreplaceable Genetic Resource Gayal (Bos frontalis) Needs Effective Genetic Conservation in Bangladesh: A Review
Md. Rasel Uzzaman, Md. Shamsul Alam Bhuiyan, Zewdu Edea, Kwan-Suk Kim
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(9):1368-1372.   Published online 2014 Aug 20     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2014.14159
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Complete mitochondrial genome of bovine species Gayal (Bos frontalis)
Qingmiao Ren, Yanbin Liu, Xiuyue Xie, Biyao Yan, Ke Zhang, Yongzhi Yang, Qiang Qiu
Conservation Genetics Resources.2018; 10(4): 889.     CrossRef
Whole-genome sequencing of the endangered bovine species Gayal (Bos frontalis) provides new insights into its genetic features
Chugang Mei, Hongcheng Wang, Wenjuan Zhu, Hongbao Wang, Gong Cheng, Kaixing Qu, Xuanmin Guang, Anning Li, Chunping Zhao, Wucai Yang, Chongzhi Wang, Yaping Xin, Linsen Zan
Scientific Reports.2016;[Epub]     CrossRef