Identification of SNPs in Cellular Retinol Binding Protein 1 and Cellular Retinol Binding Protein 3 Genes and Their Associations with Laying Performance Traits in Erlang Mountainous Chicken
Yan Wang, Li-Hua Xiao, Xiao-Ling Zhao, Yi-Ping Liu, Qing Zhu
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(8):1075-1081.   Published online 2014 Jun 22     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2013.13587
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Associations of IGF2 and DRD2 polymorphisms with laying traits in Muscovy duck
Qiao Ye, Jiguo Xu, Xinfeng Gao, Hongjia Ouyang, Wei Luo, Qinghua Nie
PeerJ.2017; 5: e4083.     CrossRef
Polymorphisms in the Perilipin Gene May Affect Carcass Traits of Chinese Meat-type Chickens
Lu Zhang, Qing Zhu, Yiping Liu, Elizabeth R. Gilbert, Diyan Li, Huadong Yin, Yan Wang, Zhiqin Yang, Zhen Wang, Yuncong Yuan, Xiaoling Zhao
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2015; 28(6): 763.     CrossRef