Comparison of Faecal Microbial Community of Lantang, Bama, Erhualian, Meishan, Xiaomeishan, Duroc, Landrace, and Yorkshire Sows
Lina Yang, Gaorui Bian, Yong Su, Weiyun Zhu
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(6):898-906.   Published online 2014 Apr 24     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2013.13621
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of an Escherichia coli exopolysaccharide on human and mouse gut microbiota in vitro
Baiyuan Li, Huahai Chen, Linyan Cao, Yunfei Hu, Dan Chen, Yeshi Yin
International Journal of Biological Macromolecules.2020; 150: 991.     CrossRef
Effects of acute heat stress on intestinal microbiota in grow‐finishing pigs, and associations with feed intake and serum profile
Y. Xiong, H. Yi, Q. Wu, Z. Jiang, L. Wang
Journal of Applied Microbiology.2020; 128(3): 840.     CrossRef
Significant changes in caecal microbial composition and metabolites of weaned piglets after protein restriction and succedent realimentation
Shiyi Tian, Qing Shi, Yizhi Zhu, Huairong Yang, Jing Wang, Weiyun Zhu
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2020; 104(4): 1126.     CrossRef
Composition and functional diversity of fecal bacterial community of wild boar, commercial pig and domestic native pig as revealed by 16S rRNA gene sequencing
Jinqing Huang, Wenjuan Zhang, Rong Fan, Zhanggen Liu, Tao Huang, Junyi Li, Tonghao Du, Tao Xiong
Archives of Microbiology.2020; 202(4): 843.     CrossRef
Effects of Dietary Supplementation with Combination of Tributyrin and Essential Oil on Gut Health and Microbiota of Weaned Piglets
Wen-Xin Zhang, Yu Zhang, Xiao-Wei Zhang, Zhao-Xi Deng, Jian-Xin Liu, Mao-Long He, Hai-Feng Wang
Animals.2020; 10(2): 180.     CrossRef
An in vitro evaluation of the effects of different statins on the structure and function of human gut bacterial community
Changhui Zhao, Yunfei Hu, Huahai Chen, Baiyuan Li, Linyan Cao, Jinlan Xia, Yeshi Yin, Zongxin Ling
PLOS ONE.2020; 15(3): e0230200.     CrossRef
Effects of various levels of dietary fiber on carcass traits, meat quality and myosin heavy chain I, IIa, IIx and IIb expression in muscles in Erhualian and Large White pigs
Pingping Han, Pinghua Li, Wuduo Zhou, Lijuan Fan, Binbin Wang, Hang Liu, Chen Gao, Taoran Du, Guang Pu, Chengwu Wu, Zongping Zhang, Peipei Niu, Ruihua Huang, Huixia Li
Meat Science.2020; 169: 108160.     CrossRef
Paternal weight of ducks may have an influence on offspring’ small intestinal function and cecal microorganisms
Mingxia Ran, Bo Hu, Lumin Cheng, Shenqiang Hu, Hehe Liu, Liang Li, Jiwei Hu, Jiwen Wang
BMC Microbiology.2020;[Epub]     CrossRef
Exploring the Fecal Microbial Composition and Metagenomic Functional Capacities Associated With Feed Efficiency in Commercial DLY Pigs
Jianping Quan, Gengyuan Cai, Ming Yang, Zhonghua Zeng, Rongrong Ding, Xingwang Wang, Zhanwei Zhuang, Shenping Zhou, Shaoyun Li, Huaqiang Yang, Zicong Li, Enqin Zheng, Wen Huang, Jie Yang, Zhenfang Wu
Frontiers in Microbiology.2019;[Epub]     CrossRef
Modulatory Effect of Protein and Carotene Dietary Levels on Pig gut Microbiota
Rayner González-Prendes, Ramona Natacha Pena, Emma Solé, Ahmad Reza Seradj, Joan Estany, Yuliaxis Ramayo-Caldas
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Host contributes to longitudinal diversity of fecal microbiota in swine selected for lean growth
Duc Lu, Francesco Tiezzi, Constantino Schillebeeckx, Nathan P. McNulty, Clint Schwab, Caleb Shull, Christian Maltecca
Microbiome.2018;[Epub]     CrossRef
Differences in gut microbiota composition in finishing Landrace pigs with low and high feed conversion ratios
Zhen Tan, Yuan Wang, Ting Yang, Hong Ao, Shaokang Chen, Kai Xing, Fengxia Zhang, Xitong Zhao, Jianfeng Liu, Chuduan Wang
Antonie van Leeuwenhoek.2018; 111(9): 1673.     CrossRef
An increase in corn resistant starch decreases protein fermentation and modulates gut microbiota during in vitro cultivation of pig large intestinal inocula
Xiangyu He, Weiwei Sun, Ting Ge, Chunlong Mu, Weiyun Zhu
Animal Nutrition.2017; 3(3): 219.     CrossRef
Comparative study on the in vitro effects of Pseudomonas aeruginosa and seaweed alginates on human gut microbiota
Shaofeng Bai, Huahai Chen, Liying Zhu, Wei Liu, Hongwei D. Yu, Xin Wang, Yeshi Yin, Erwin G Zoetendal
PLOS ONE.2017; 12(2): e0171576.     CrossRef
Investigation into the stability and culturability of Chinese enterotypes
Yeshi Yin, Bin Fan, Wei Liu, Rongrong Ren, Huahai Chen, Shaofeng Bai, Liying Zhu, Gang Sun, Yunsheng Yang, Xin Wang
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Metagenomic Analysis of Cecal Microbiome Identified Microbiota and Functional Capacities Associated with Feed Efficiency in Landrace Finishing Pigs
Zhen Tan, Ting Yang, Yuan Wang, Kai Xing, Fengxia Zhang, Xitong Zhao, Hong Ao, Shaokang Chen, Jianfeng Liu, Chuduan Wang
Frontiers in Microbiology.2017;[Epub]     CrossRef
The fecal microbiota composition of boar Duroc, Yorkshire, Landrace and Hampshire pigs
Yingping Xiao, Kaifeng Li, Yun Xiang, Weidong Zhou, Guohong Gui, Hua Yang
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2017; 30(10): 1456.     CrossRef
Studying the Differences of Bacterial Metabolome and Microbiome in the Colon between Landrace and Meihua Piglets
Shijuan Yan, Cui Zhu, Ting Yu, Wenjie Huang, Jianfeng Huang, Qian Kong, Jingfang Shi, Zhongjian Chen, Qinjian Liu, Shaolei Wang, Zongyong Jiang, Zhuang Chen
Frontiers in Microbiology.2017;[Epub]     CrossRef
Altered Gut Microbiota Profiles in Sows and Neonatal Piglets Associated with Porcine Epidemic Diarrhea Virus Infection
Deping Song, Qi Peng, Yanjun Chen, Xinrong Zhou, Fanfan Zhang, Anqi Li, Dongyan Huang, Qiong Wu, Yu Ye, Houjun He, Leyi Wang, Yuxin Tang
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Gut Microbiota: The Brain Peacekeeper
Chunlong Mu, Yuxiang Yang, Weiyun Zhu
Frontiers in Microbiology.2016;[Epub]     CrossRef
Effect of early antibiotic administration on cecal bacterial communities and their metabolic profiles in pigs fed diets with different protein levels
Chuanjian Zhang, Miao Yu, Yuxiang Yang, Chunlong Mu, Yong Su, Weiyun Zhu
Anaerobe.2016; 42: 188.     CrossRef
Effects of low dietary protein on the metabolites and microbial communities in the caecal digesta of piglets
Zhen Luo, Chenbo Li, Yanfen Cheng, Suqin Hang, Weiyun Zhu
Archives of Animal Nutrition.2015; 69(3): 212.     CrossRef
Characterization of the Fecal Microbial Communities of Duroc Pigs Using 16S rRNA Gene Pyrosequencing
Edward Alain B. Pajarillo, Jong Pyo Chae, Marilen P. Balolong, Hyeun Bum Kim, Kang-Seok Seo, Dae-Kyung Kang
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2015; 28(4): 584.     CrossRef
Comparisons of blood biochemical parameters, digestive enzyme activities and volatile fatty acid profile between Meishan and Yorkshire piglets
Shouqing Ma, Meilei Ma, Chunlong Mu, Kaifan Yu, Weiyun Zhu
Animal Nutrition.2015; 1(4): 289.     CrossRef
Comparison of Fecal Microbial Communities between White and Black Pigs
Robin B. Guevarra, Jungman Kim, Son G. Nguyen, Tatsuya Unno
Journal of Applied Biological Chemistry.2015; 58(4): 369.     CrossRef
Pyrosequencing-based analysis of fecal microbial communities in three purebred pig lines
Edward Alain B. Pajarillo, Jong Pyo Chae, Marilen P. Balolong, Hyeun Bum Kim, Kang-Seok Seo, Dae-Kyung Kang
Journal of Microbiology.2014; 52(8): 646.     CrossRef