Comparison of Faecal Microbial Community of Lantang, Bama, Erhualian, Meishan, Xiaomeishan, Duroc, Landrace, and Yorkshire Sows
Lina Yang, Gaorui Bian, Yong Su, Weiyun Zhu
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(6):898-906.   Published online 2014 Apr 24     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2013.13621
Citations to this article as recorded by Crossref logo
An increase in corn resistant starch decreases protein fermentation and modulates gut microbiota during in vitro cultivation of pig large intestinal inocula
Xiangyu He, Weiwei Sun, Ting Ge, Chunlong Mu, Weiyun Zhu
Animal Nutrition.2017; 3(3): 219.     CrossRef
Comparative study on the in vitro effects of Pseudomonas aeruginosa and seaweed alginates on human gut microbiota
Shaofeng Bai, Huahai Chen, Liying Zhu, Wei Liu, Hongwei D. Yu, Xin Wang, Yeshi Yin, Erwin G Zoetendal
PLOS ONE.2017; 12(2): e0171576.     CrossRef
Investigation into the stability and culturability of Chinese enterotypes
Yeshi Yin, Bin Fan, Wei Liu, Rongrong Ren, Huahai Chen, Shaofeng Bai, Liying Zhu, Gang Sun, Yunsheng Yang, Xin Wang
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Metagenomic Analysis of Cecal Microbiome Identified Microbiota and Functional Capacities Associated with Feed Efficiency in Landrace Finishing Pigs
Zhen Tan, Ting Yang, Yuan Wang, Kai Xing, Fengxia Zhang, Xitong Zhao, Hong Ao, Shaokang Chen, Jianfeng Liu, Chuduan Wang
Frontiers in Microbiology.2017;[Epub]     CrossRef
The fecal microbiota composition of boar Duroc, Yorkshire, Landrace and Hampshire pigs
Yingping Xiao, Kaifeng Li, Yun Xiang, Weidong Zhou, Guohong Gui, Hua Yang
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2017; 30(10): 1456.     CrossRef
Studying the Differences of Bacterial Metabolome and Microbiome in the Colon between Landrace and Meihua Piglets
Shijuan Yan, Cui Zhu, Ting Yu, Wenjie Huang, Jianfeng Huang, Qian Kong, Jingfang Shi, Zhongjian Chen, Qinjian Liu, Shaolei Wang, Zongyong Jiang, Zhuang Chen
Frontiers in Microbiology.2017;[Epub]     CrossRef
Gut Microbiota: The Brain Peacekeeper
Chunlong Mu, Yuxiang Yang, Weiyun Zhu
Frontiers in Microbiology.2016;[Epub]     CrossRef
Effect of early antibiotic administration on cecal bacterial communities and their metabolic profiles in pigs fed diets with different protein levels
Chuanjian Zhang, Miao Yu, Yuxiang Yang, Chunlong Mu, Yong Su, Weiyun Zhu
Anaerobe.2016; 42: 188.     CrossRef
Effects of low dietary protein on the metabolites and microbial communities in the caecal digesta of piglets
Zhen Luo, Chenbo Li, Yanfen Cheng, Suqin Hang, Weiyun Zhu
Archives of Animal Nutrition.2015; 69(3): 212.     CrossRef
Characterization of the Fecal Microbial Communities of Duroc Pigs Using 16S rRNA Gene Pyrosequencing
Edward Alain B. Pajarillo, Jong Pyo Chae, Marilen P. Balolong, Hyeun Bum Kim, Kang-Seok Seo, Dae-Kyung Kang
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2015; 28(4): 584.     CrossRef
Comparisons of blood biochemical parameters, digestive enzyme activities and volatile fatty acid profile between Meishan and Yorkshire piglets
Shouqing Ma, Meilei Ma, Chunlong Mu, Kaifan Yu, Weiyun Zhu
Animal Nutrition.2015; 1(4): 289.     CrossRef
Comparison of Fecal Microbial Communities between White and Black Pigs
Robin B. Guevarra, Jungman Kim, Son G. Nguyen, Tatsuya Unno
Journal of Applied Biological Chemistry.2015; 58(4): 369.     CrossRef
Pyrosequencing-based analysis of fecal microbial communities in three purebred pig lines
Edward Alain B. Pajarillo, Jong Pyo Chae, Marilen P. Balolong, Hyeun Bum Kim, Kang-Seok Seo, Dae-Kyung Kang
Journal of Microbiology.2014; 52(8): 646.     CrossRef