Forsythia suspensa Extract Has the Potential to Substitute Antibiotic in Broiler Chicken
X. Han, X. S. Piao, H. Y. Zhang, P. F. Li, J. Q. Yi, Q. Zhang, P. Li
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(4):569-576.   Published online 2012 Feb 21     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2011.11425
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Two new lignans from the fruits of Forsythia suspensa
Jun Cao, Si-Yuan Shao, Xu Zhang, Xiang Yuan, Zi-Ming Feng, Jian-Shuang Jiang, Ya-Nan Yang, Pei-Cheng Zhang
Journal of Asian Natural Products Research.2020; 22(5): 418.     CrossRef
Anti-inflammatory and anti-viral labdane diterpenoids from the fruits of Forsythia suspensa
Lin Zhao, Kang-Lin Xiang, Rong-Xia Liu, Ze-Ping Xie, Shu-Min Zhang, Sheng-Jun Dai
Bioorganic Chemistry.2020; 96: 103651.     CrossRef
Labdane diterpenoids from Forsythia suspensa with anti-inflammatory and anti-viral activities
Kang-Lin Xiang, Rong-Xia Liu, Lin Zhao, Ze-Ping Xie, Shu-Min Zhang, Sheng-Jun Dai
Phytochemistry.2020; 173: 112298.     CrossRef
Effects of Forsythia Suspense Extract as an Antibiotics Substitute on Growth Performance, Nutrient Digestibility, Serum Antioxidant Capacity, Fecal Escherichia coli Concentration and Intestinal Morphology of Weaned Piglets
Long, Liu, Liu, Mahfuz, Piao
Animals.2019; 9(10): 729.     CrossRef
Probing the degradation mechanism of forsythiaside A and simultaneous determination of three forsythiasides in Forsythia preparations by a single marker
Minghui Qi, Shiyi Zhao, Bin Zhou, Min Zhang, Hongyang Zhang, Yuerong Wang, Ping Hu
Journal of Separation Science.2019; 42(23): 3503.     CrossRef
Phytochemistry, pharmacology, quality control and future research of Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl: A review
Zhaoyi Wang, Qing Xia, Xin Liu, Wenxue Liu, Wanzhen Huang, Xue Mei, Jun Luo, Mingxu Shan, Ruichao Lin, Dixin Zou, Zhiqiang Ma
Journal of Ethnopharmacology.2018; 210: 318.     CrossRef
Mixed organic acids as antibiotic substitutes improve performance, serum immunity, intestinal morphology and microbiota for weaned piglets
S.F. Long, Y.T. Xu, L. Pan, Q.Q. Wang, C.L. Wang, J.Y. Wu, Y.Y. Wu, Y.M. Han, C.H. Yun, X.S. Piao
Animal Feed Science and Technology.2018; 235: 23.     CrossRef
Dietary values of Forsythia suspensa extract in Penaeus monodon under normal rearing and Vibrio parahaemolyticus 3HP (VP3HP) challenge conditions: Effect on growth, intestinal barrier function, immune response and immune related gene expression
Jia-Jun Xie, Xu Chen, Tian-Yu Guo, Shi-Wei Xie, Hao-Hang Fang, Zhen-Lu Liu, Yan-Mei Zhang, Li-Xia Tian, Yong-Jian Liu, Jin Niu
Fish & Shellfish Immunology.2018; 75: 316.     CrossRef
Comparative transcriptome analyses of three medicinal Forsythia species and prediction of candidate genes involved in secondary metabolisms
Luchao Sun, Amit Rai, Megha Rai, Michimi Nakamura, Noriaki Kawano, Kayo Yoshimatsu, Hideyuki Suzuki, Nobuo Kawahara, Kazuki Saito, Mami Yamazaki
Journal of Natural Medicines.2018; 72(4): 867.     CrossRef
Forsythia suspensa extract attenuates breast muscle oxidative injury induced by transport stress in broilers
L. Pan, X.K. Ma, P.F. Zhao, Q.H. Shang, S.F. Long, Y. Wu, X.S. Piao
Poultry Science.2018; 97(5): 1554.     CrossRef
Forsythia suspensa extract protects broilers against breast muscle oxidative injury induced by corticosterone mimicked pre-slaughter acute stress
L. Pan, P.F. Zhao, X.K. Ma, Q.H. Shang, S.F. Long, Y. Wu, W. Wang, X.S. Piao
Poultry Science.2018; 97(6): 2095.     CrossRef
Forsythia suspensaextract attenuates lipopolysaccharide-induced inflammatory liver injury in rats via promoting antioxidant defense mechanisms
Panfeng Zhao, Xiangshu Piao, Long Pan, Zhikai Zeng, Qingyun Li, Xiao Xu, Hongliang Wang
Animal Science Journal.2017; 88(6): 873.     CrossRef
Effect ofForsythia suspensaextract and chito-oligosaccharide alone or in combination on performance, intestinal barrier function, antioxidant capacity and immune characteristics of weaned piglets
Panfeng Zhao, Xiangshu Piao, Zhikai Zeng, Ping Li, Xiao Xu, Hongliang Wang
Animal Science Journal.2017; 88(6): 854.     CrossRef
Forsythiae Fructus: A Review on its Phytochemistry, Quality Control, Pharmacology and Pharmacokinetics
Zhanglu Dong, Xianyuan Lu, Xueli Tong, Yaqian Dong, Lan Tang, Menghua Liu
Molecules.2017; 22(9): 1466.     CrossRef
Effects of essential oil supplementation of a low-energy diet on performance, intestinal morphology and microflora, immune properties and antioxidant activities in weaned pigs
Zhikai Zeng, Xiao Xu, Qiang Zhang, Ping Li, Panfeng Zhao, Qingyun Li, Jundi Liu, XiangShu Piao
Animal Science Journal.2015; 86(3): 279.     CrossRef
Forsythia suspensa extract attenuates corticosterone-induced growth inhibition, oxidative injury, and immune depression in broilers
Z.K. Zeng, Q.Y. Li, X.S. Piao, J.D. Liu, P.F. Zhao, X. Xu, S. Zhang, S. Niu
Poultry Science.2014; 93(7): 1774.     CrossRef
The effects of Forsythia suspensa extract and berberine on growth performance, immunity, antioxidant activities, and intestinal microbiota in broilers under high stocking density
H.Y. Zhang, X.S. Piao, Q. Zhang, P. Li, J.Q. Yi, J.D. Liu, Q.Y. Li, G.Q. Wang
Poultry Science.2013; 92(8): 1981.     CrossRef