Quantified Analyses of Musk Deer Farming in China: A Tool for Sustainable Musk Production and Ex situ Conservation
Xiuxiang Meng, Baocao Gong, Guang Ma, Leilei Xiang
Asian-Australas J Anim Sci. 2011;24(10):1473-1482.   Published online 2011 Aug 24     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2011.11111
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genomic Identification and Expression Analysis of the Cathelicidin Gene Family of the Forest Musk Deer
Zhang, Jie, Xiao, Zhou, Lyu, Bai
Animals.2019; 9(8): 481.     CrossRef
The transcriptome analysis of males musk gland in Moschus berezovskii (Artiodactyla: Moschidae)
H. Jie, Z. X. Xu, Y. Su, M. Y. Lei, D. J. Zeng, G. J. Zhao, X. L. Feng, C. L. Zheng, C. L. Zhang, Z. J. Liang, D. Y. Li
The European Zoological Journal.2019; 86(1): 402.     CrossRef
Animal-derived natural products of Sowa Rigpa medicine: Their pharmacopoeial description, current utilization and zoological identification
Karma Yeshi, Paolo Morisco, Phurpa Wangchuk
Journal of Ethnopharmacology.2017; 207: 192.     CrossRef
Comparative Analysis of the Gut Microbiota Composition between Captive and Wild Forest Musk Deer
Yimeng Li, Xiaolong Hu, Shuang Yang, Juntong Zhou, Tianxiang Zhang, Lei Qi, Xiaoning Sun, Mengyuan Fan, Shanghua Xu, Muha Cha, Meishan Zhang, Shaobi Lin, Shuqiang Liu, Defu Hu
Frontiers in Microbiology.2017;[Epub]     CrossRef
ISOLATION, IDENTIFICATION, AND GENOME ANALYSIS OF LUNG PATHOGENIC KLEBSIELLA PNEUMONIAE (LPKP) IN FOREST MUSK DEER
Wei Zhao, Qing Tian, Yan Luo, Yin Wang, Ze-xiao Yang, Xue-ping Yao, Jian-guo Cheng, Xin Zhou, Wu-you Wang
Journal of Zoo and Wildlife Medicine.2017; 48(4): 1039.     CrossRef