Effect of Feeding Enzymolytic Soybean Meal on Performance, Digestion and Immunity of Weaned Pigs
S. F. Zhou, Z. W. Sun, L. Z. Ma, J. Y. Yu, C. S. Ma, Y. J. Ru
Asian-Australas J Anim Sci. 2011;24(1):103-109.   Published online 2010 Dec 21     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2011.10205
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effect of enzymatic hydrolysate of cottonseed protein supplementation on growth performance and intestinal health of nursery pigs in Thailand
Wacharaporn Tanumtuen, Seksom Attamangkune, Ling Tang, Qiang Zhang, Wei-Wei Xiao, Sen Liu, Yuwares Ruangpanit
Tropical Animal Health and Production.2020; 52(1): 425.     CrossRef
Soybean bioactive peptides supplementation during late gestation and lactation affect the reproductive performance, free amino acid composition in plasma and milk of sows
Yong Zhuo, Meng Cao, Yan Li, Ling Tang, Wentao Li, Xiaojun Jiang, Weiwei Xiao, Sen Liu, Xuemei Jiang, Zhengfeng Fang, Liangqiang Che, Shengyu Xu, Bin Feng, Jian Li, Yan Lin, Wu De
Livestock Science.2020; 237: 104064.     CrossRef
Comparative effects of enzymolytic soybean meal and antibiotics in diets on growth performance, antioxidant capacity, immunity, and intestinal barrier function in weaned pigs
X.K. Ma, Q.H. Shang, Q.Q. Wang, J.X. Hu, X.S. Piao
Animal Feed Science and Technology.2019; 248: 47.     CrossRef
Effects of replacing soybean meal, soy protein concentrate, fermented soybean meal or fish meal with enzyme-treated soybean meal on growth performance, nutrient digestibility, antioxidant capacity, immunity and intestinal morphology in weaned pigs
Xiaokang Ma, Qinghui Shang, Jiangxu Hu, Hansuo Liu, C. Brøkner, Xiangshu Piao
Livestock Science.2019; 225: 39.     CrossRef
Effects of different protein sources completely replacing fish meal in low‐protein diet on growth performance, intestinal digestive physiology, and nitrogen digestion and metabolism in nursery pigs
Rui Li, Gaifeng Hou, Zehe Song, Cong Wu, Jianfei Zhao, Xingdong Sun, Xuxiang Xiang, Zhiyong Fan, De‐xing Hou, Xi He
Animal Science Journal.2019; 90(8): 977.     CrossRef
Dietary inclusion of hydrolyzed soybean and cottonseed meals influence digestion, metabolic enzymes, and growth-related hormones and growth of juvenile turbot (Scophthalmus maximus)
Zhidong Song, Peiyu Li, Jiying Wang, Yongzhi Sun, Chengqiang Wang
Aquaculture International.2018; 26(4): 1017.     CrossRef
Assessing the Effects of Dietary Inclusion of Hydrolyzed Soy Protein on the Growth, Nutrient Retention, Body Composition, and Serum Hormone of Juvenile Starry Flounder,Platichthys stellatus
Zhidong Song, Jiying Wang, Hongjin Qiao, Limin Zhang, Peiyu Li
Journal of the World Aquaculture Society.2016; 47(2): 230.     CrossRef
Antioxidant capacities of Artemisia annua L. leaves and enzymatically treated Artemisia annua L. in vitro and in broilers
X.L. Wan, Y. Niu, X.C. Zheng, Q. Huang, W.P. Su, J.F. Zhang, L.L. Zhang, T. Wang
Animal Feed Science and Technology.2016; 221: 27.     CrossRef
Effects of enzymatically hydrolyzed blood cells on growth performance and intestinal characteristics of newly weaned piglets
Qiushi Chen, Hao Zhang, Yanbin Zheng, Anshan Shan, Zhongpeng Bi
Livestock Science.2013; 157(2-3): 514.     CrossRef