Genetic Diversity Measures of 8 Local Sheep Breeds in Northwest of China for Genetic Resource Conservation
X. C. Zeng, H. Y. Chen, W. Q. Hui, B. Jia, Y. C. Du, Y. Z. Tian
Asian-Australas J Anim Sci. 2010;23(12):1552-1556.   Published online 2010 Oct 25     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2010.10132
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genomic Diversity, Population Structure, and Signature of Selection in Five Chinese Native Sheep Breeds Adapted to Extreme Environments
Adam Abied, Alnoor Bagadi, Farhad Bordbar, Yabin Pu, Serafino M.A. Augustino, Xianglan Xue, Feng Xing, Gebremedhin Gebreselassie, Jian-Lin Han, Joram M. Mwacharo, Yuehui Ma, Qianjun Zhao
Genes.2020; 11(5): 494.     CrossRef
Genetic diversity studies using microsatellite markers and their contribution in supporting sustainable sheep breeding programs: A review
Oumer Sheriff, Kefyalew Alemayehu, Pedro González-Redondo
Cogent Food & Agriculture.2018;[Epub]     CrossRef
Genetic Diversity and Phylogenetic Evolution of Tibetan Sheep Based on mtDNA D-Loop Sequences
Jianbin Liu, Xuezhi Ding, Yufeng Zeng, Yaojing Yue, Xian Guo, Tingting Guo, Min Chu, Fan Wang, Jilong Han, Ruilin Feng, Xiaoping Sun, Chune Niu, Bohui Yang, Jian Guo, Chao Yuan, Bi-Song Yue
PLOS ONE.2016; 11(7): e0159308.     CrossRef
Mitochondrial DNA diversity and the origin of Chinese indigenous sheep
Erhu Zhao, Qian Yu, Nanyang Zhang, Deying Kong, Yongju Zhao
Tropical Animal Health and Production.2013; 45(8): 1715.     CrossRef