Oral Administration of Phosphorylated Dextran Regulates Immune Response in Ovalbumin-Immunized Mice
Chiho Nagasawa, Junko Nishimura-Uemura, Masanori Tohno, Takeshi Shimosato, Yasushi Kawai, Shuji Ikegami, Munehiro Oda, Tadao Saito, Haruki Kitazawa
Asian-Australas J Anim Sci. 2010;23(1):106-115.   Published online 2009 Dec 22     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2010.80674
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Phosphorylation of Radix Cyathula officinalis polysaccharide improves its immune-enhancing activity
Lang Lin, Jie Yang, Yan Yang, Hui Zhi, Xin Hu, Dongkun Chai, Yunjie Liu, Xiaojun Shen, Jie Wang, Yunqi Song, Aimei Zeng, Xinyu Li, Haibo Feng
Journal of Carbohydrate Chemistry.2020; 39(1): 50.     CrossRef
Rheological properties of phosphorylated exopolysaccharide produced by Sporidiobolus pararoseus JD-2
Mei Han, Chao Du, Zhi-Yuan Xu, He Qian, Wei-Guo Zhang
International Journal of Biological Macromolecules.2016; 88: 603.     CrossRef
Preparation, characterization and antioxidant activities of polymannuronic acid phosphate, H-phosphonate and sulfate
Quancai Li, Chunxia Li, Cheng Yang, Chenchang Liu, Guangli Yu, Huashi Guan
International Journal of Biological Macromolecules.2013; 62: 281.     CrossRef