Identification of Single Nucleotide Polymorphism of H-FABP Gene and Its Association with Fatness Traits in Chickens
Yan Wang, Dingming Shu, Liang Li, Hao Qu, Chunfen Yang, Qing Zhu
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(12):1812-1819.   Published online 2007 Oct 30     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2007.1812
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Association of A‐FABP gene polymorphism and mRNA expression with intramuscular fat content (IMF) in Baicheng‐You chicken
Yong Wang, Wenqiang Liu, Chao Hang, Yiqiang Du, Ying Chen, Jinming Xing, Jun Gao, Dexin Qiu
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2019; 103(5): 1447.     CrossRef
Correlation of the A-FABP Gene Polymorphism and mRNA Expression with Intramuscular Fat Content in Three-Yellow Chicken and Hetian-Black Chicken
Yong Wang, Hongwei Chen, Diangang Han, Ying Chen, Gemingguli Muhatai, Tursunjan Kurban, Jinming Xing, Jianzhong He
Animal Biotechnology.2017; 28(1): 37.     CrossRef
Association of H-FABP gene polymorphisms with intramuscular fat content in Three-yellow chickens and Hetian-black chickens
Yong Wang, Xiaohong Hui, Huie Wang, Tursunjan Kurban, Chao Hang, Ying Chen, Jinming Xing, Jiufeng Wang
Journal of Animal Science and Biotechnology.2016;[Epub]     CrossRef
Identification of a Serum amyloid A gene and the association of SNPs with Vibrio-resistance and growth traits in the clam Meretrix meretrix
Linhu Zou, Baozhong Liu
Fish & Shellfish Immunology.2015; 43(2): 301.     CrossRef
Polymorphisms in the Perilipin Gene May Affect Carcass Traits of Chinese Meat-type Chickens
Lu Zhang, Qing Zhu, Yiping Liu, Elizabeth R. Gilbert, Diyan Li, Huadong Yin, Yan Wang, Zhiqin Yang, Zhen Wang, Yuncong Yuan, Xiaoling Zhao
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2015; 28(6): 763.     CrossRef
Exploring evidence of positive selection reveals genetic basis of meat quality traits in Berkshire pigs through whole genome sequencing
Hyeonsoo Jeong, Ki-Duk Song, Minseok Seo, Kelsey Caetano-Anollés, Jaemin Kim, Woori Kwak, Jae-don Oh, EuiSoo Kim, Dong Kee Jeong, Seoae Cho, Heebal Kim, Hak-Kyo Lee
BMC Genetics.2015;[Epub]     CrossRef
Correlation between Heart-type Fatty Acid-binding Protein Gene Polymorphism and mRNA Expression with Intramuscular Fat in Baicheng-oil Chicken
Yong Wang, Jianzhong He, Wenxuan Yang, Gemenggul Muhantay, Ying Chen, Jinming Xing, Jianzhu Liu
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2015; 28(10): 1380.     CrossRef
Effects of dietary energy level on the transcription of the H-FABP gene in different tissues of sheep
Y.J. Zhang, Y.Q. Liu, J. Song, S.Y. Cheng, L.X. Dong
Small Ruminant Research.2013; 115(1-3): 29.     CrossRef
Gene Expression of Heart and Adipocyte Fatty Acid-binding Protein in Chickens by FQ-RT-PCR
Yunjie Tu, Yijun Su, Kehua Wang, Xueyu Zhang, Haibing Tong, Yushi Gao
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2010; 23(8): 987.     CrossRef
Relationships Between Single Nucleotide Polymorphisms of the H-FABP Gene and Slaughter and Meat Quality Traits in Chicken
Xiaoyan You, Yiping Liu, Xiaosong Jiang, Huarui Du, Zuohua Liu, Qing Zhu
Biochemical Genetics.2009; 47(7-8): 511.     CrossRef