Developmental Proteomic Profiling of Porcine Skeletal Muscle during Postnatal Development
Nam-Kuk Kim, Jong-Hyun Lim, Min-Jin Song, Oun-Hyun Kim, Beom-Young Park, Myung-Jick Kim, In-Ho Hwang, Chang-Soo Lee
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(10):1612-1617.   Published online 2007 Aug 30     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2007.1612
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Differential protein profiles in duck meat during the early postmortem storage period
Nen‐Zhu Zheng, Zhi‐Ming Zhu, Qing‐Wu Xin, Zheng‐Hong Zhang, Zhong‐Wei Miao, Li Li, Lin‐Li Zhang, Zheng‐Chao Wang, Yi‐Fan Huang
Animal Science Journal.2019; 90(6): 757.     CrossRef
Comparison of carcass traits, meat quality and expressions of MyHCs in muscles between Mashen and Large White pigs
Xiaohong Guo, Benyuan Qin, Xiaofen Yang, Jingmin Jia, Jiaoyan Niu, Meng Li, Chunbo Cai, Yan Zhao, Pengfei Gao, Min Du, Bugao Li, Guoqing Cao
Italian Journal of Animal Science.2019; 18(1): 1410.     CrossRef
Integrative analysis of transcriptomics and proteomics of skeletal muscles of the Chinese indigenous Shaziling pig compared with the Yorkshire breed
Hu Yang, Xing-li Xu, Hai-ming Ma, Jun Jiang
BMC Genetics.2016;[Epub]     CrossRef
Animal board invited review: advances in proteomics for animal and food sciences
A. M. Almeida, A. Bassols, E. Bendixen, M. Bhide, F. Ceciliani, S. Cristobal, P. D. Eckersall, K. Hollung, F. Lisacek, G. Mazzucchelli, M. McLaughlin, I. Miller, J. E. Nally, J. Plowman, J. Renaut, P. Rodrigues, P. Roncada, J. Staric, R. Turk
Animal.2015; 9(1): 1.     CrossRef
Porcine skeletal muscle differentially expressed gene ATP5B: molecular characterization, expression patterns, and association analysis with meat quality traits
Haixia Xu, Yongjie Xu, Xiaojuan Liang, Yanbo Wang, Fangfang Jin, Dengying Liu, Yun Ma, Hongyu Yuan, Xinqiang Song, Wenxian Zeng
Mammalian Genome.2013; 24(3-4): 142.     CrossRef
Differential proteome and transcriptome analysis of porcine skeletal muscle during development
Yongjie Xu, Hui Qian, Xiaoting Feng, Yuanzhu Xiong, Minggang Lei, Zhuqing Ren, Bo Zuo, Dequan Xu, Yun Ma, Hongyu Yuan
Journal of Proteomics.2012; 75(7): 2093.     CrossRef
Differential Proteome Analysis of Breast and Thigh Muscles between Korean Native Chickens and Commercial Broilers
Xian De Liu, Dinesh D. Jayasena, Yeonkuk Jung, Samooel Jung, Bo Seok Kang, Kang Nyeong Heo, Jun Heon Lee, Cheorun Jo
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2012; 25(6): 895.     CrossRef
Association of Succinate Dehydrogenase and Triose Phosphate Isomerase Gene Expression with Intramuscular Fat Content in Loin Muscle of Korean (Hanwoo) Cattle
Nam-Kuk Kim, Seung-Hwan Lee, Da-Jeong Lim, Du-Hak Yoon, Chang-Soo Lee, Oun-Hyun Kim, Hyeong-Cheol Kim, Sung-Jong Oh, Seong-Koo Hong
Journal of Life Science.2012; 22(1): 31.     CrossRef
Differential proteome analysis of porcine skeletal muscles between Meishan and Large White1
Y. J. Xu, M. L. Jin, L. J. Wang, A. D. Zhang, B. Zuo, D. Q. Xu, Z. Q. Ren, M. G. Lei, X. Y. Mo, F. E Li, R. Zheng, C. Y. Deng, Y. Z. Xiong
Journal of Animal Science.2009; 87(8): 2519.     CrossRef