Effect of a Copper, Selenium and Cobalt Soluble Glass Bolus Given to Grazing Yaks
Zongping Liu
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(9):1433-1437.   Published online 2007 Aug 30     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2007.1433
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Assessment of Serum Trace Elements in Diarrheic Yaks (Bos grunniens) in Hongyuan, China
Zhaoqing Han, Rongrong Li, Kun Li, Muhammad Shahzad, Xiao Qiang Wang, Wenteng Jiang, Houqiang Luo, Gang Qiu, Fazul Nabi, Jiakui Li, Xianrong Meng
Biological Trace Element Research.2016; 171(2): 333.     CrossRef