Effect of a Copper, Selenium and Cobalt Soluble Glass Bolus Given to Grazing Yaks
Zongping Liu
Asian-Australas J Anim Sci. 2007;20(9):1433-1437.   Published online 2007 Aug 30     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2007.1433
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of Selenium-Deprived Habitat on the Immune Index and Antioxidant Capacity of Przewalski’s Gazelle
Bin Huo, Jian He, Xiaoyun Shen
Biological Trace Element Research.2020;[Epub]     CrossRef
Effects of Nano-Zinc on Immune Function in Qianbei-Pockmarked Goats
Chunjie Song, Shangquan Gan, Jian He, Xiaoyun Shen
Biological Trace Element Research.2020;[Epub]     CrossRef
Effects of Nano-Selenium on Antioxidant Capacity in Se-Deprived Tibetan Gazelle (Procapra picticaudata) in the Qinghai–Tibet Plateau
Xiaoyun Shen, Bin Huo, Shangquan Gan
Biological Trace Element Research.2020;[Epub]     CrossRef
Assessment of Serum Trace Elements in Diarrheic Yaks (Bos grunniens) in Hongyuan, China
Zhaoqing Han, Rongrong Li, Kun Li, Muhammad Shahzad, Xiao Qiang Wang, Wenteng Jiang, Houqiang Luo, Gang Qiu, Fazul Nabi, Jiakui Li, Xianrong Meng
Biological Trace Element Research.2016; 171(2): 333.     CrossRef